18 jaar geleden

Hoe krijg ik het eeuwige leven?

Slechts twee soorten!

Er waren slechts twee soorten van mensen in de dagen van de zondvloed: zij, die in de ark, en zij, die buiten de ark zich bevonden; slechts twee soorten van mensen in de gelijkenis van het visnet van het Evangelie: de goede en de slechte; slechts twee in de gelijkenis van de tien meisjes: de wijze en de dwaze; en slechts twee zullen er zijn in de dag van het oordeel van de levenden: de schapen en de bokken; slechts twee zijden van de troon: rechts en links; slechts twee verblijfplaatsen wanneer het laatste oordeel heeft plaatsgevonden: hemel en hel!

Kerklid, en toch verloren

Ernstige gedachte! Gedoopt, aangenomen, geregeld bezoeker van de kerk, zelfs deelnemer aan het heilig avondmaal, mogelijk koster, diaken, ouderling, predikant – en toch verloren? Hoe? Kan men een lid zijn van de zichtbare kerk, een voorganger zelfs, en toch geen deel hebben aan Christus?Ernstig klinken de woorden van Christus als antwoord: “Velen zullen in die dag tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam vele tekenen gedaan? En dan zal Ik antwoorden: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij! 

Belijdenis alleen helpt niet. God alleen met de lippen eren, baat niet. Ons hart moet niet ver van Christus zijn.

We moeten niet maar een belijder, maar een bezitter van het eeuwige leven zijn. En dit kan alleen door waarachtig te geloven in Christus.

Conclusie: Als ik in de hemel wil komen en niet in het eeuwige vuur (de hel) dat bereid is voor de duivel en zijn engelen (Mattheus 25:41), dan moet ik geloven in Jezus Christus. Alleen dan ben ik bezitter van het eeuwige leven en is mijn eindbestemming niet het eeuwige vuur maar de hemel.

Hoe wordt ik een bezitter van dat eeuwige leven?

De Heer Jezus zelf zegt: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven” (Johannes 11:25). De apostel Johannes schrijft: “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over Zijn Zoon. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de Naam van de Zoon van God gelooft” (1 Johannes 5:10-12).

Dit eeuwige leven wordt onder andere gekenmerkt door het kennen van de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die door God naar deze wereld gezonden is. Dit kennen begint hier op aarde op het moment dat je gelooft in de Zoon van God. Wat een heerlijkheid!!!

De Zoon van God is die Verachte Man van smarten, de Vreemdeling van Galilea, de Koning der koningen die nu nog in de hemel troont aan de rechterzijde van de troon van de Vader, maar binnen niet al te lange tijd Zijn Koninkrijk zal aanvaarden op deze aarde. Voordat dit gebeurt, komt Hij echter eerst nog de gemeente ophalen om haar in te voeren in het huis van Zijn Vader waar Hij voor haar een plaats heeft bereid. Dat is het deel van hen die geloven in de Zoon van God! Nu is Hij in de hemel om voor ons tussenbeide te treden bij de Vader en voor ons te bidden.

Heer, hoe rijk zijn wij in U!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW