19 jaar geleden

Het Woord van God (2)

De opening van Uw woorden geeft licht

Psalm 119 vers 130a.

Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staan vanaf nu in de je en jij-vorm; ik hoop dat je dat niet stoort. Het zou geweldig zijn, wanneer door het maken van deze bijbelcursus je de Heer Jezus Christus zou leren kennen en aannemen. Evenzo zou het geweldig zijn wanneer je jouw Heer en Heiland door deze bijbelcursus beter zou leren kennen en Hem beter of bij vernieuwing zou gaan dienen. Het gaat om HEM … maar ook om jou, want jij hebt een ziel die gered kan worden en die verloren kan gaan. Als je al gered bent, Jezus Christus toebehoort, dan heb je natuurlijk ook een ziel, maar een die niet niet meer verloren kan gaan (Johannes 3:16). Dank Hem daarvoor!!!

Verder is het voor het deelnemen aan de cursus van belang om te weten dat voor het Oude testament en voor het Nieuwe Testament uit de Herziene Statenvertaling wordt geciteerd. Het zou fijn zijn deze dan ook voor het maken van de Bijbelles te gebruiken. Er kunnen hier en daar wat toelichtingen of verklaringen bij Bijbelplaatsen gegeven worden, omdat de vertalingen niet toereikend of zelfs niet goed vertaald zijn. Als u niet over de genoemde bijbelvertalingen beschikt, geen probleem … dan gebruikt u gewoon uw eigen vertaling. Mocht er in de lessen gebruik gemaakt zijn van andere vertalingen, zal dat zoveel mogelijk vermeld worden.

Hoe je de les kunt opsturen, kun je aan het eind van les 1 les vinden.

Veel succes en de zegen van God toegewenst.

Frisse Wateren – rm

Les 2

Beste cursist(e),

In deze serie lessen willen we verschillende onderwerpen met elkaar overdenken. Deze keer gaat het over de Bijbel Zelf.
Walter Scott was een beroemde schrijver uit Engeland. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn oudste zoon: “Geef mij het Boek!” Zijn zoon vroeg welk boek hij bedoelde. Waarop Scott antwoordde: “Er is maar een Boek, het Boek, de Bijbel!”
Inderdaad is de Bijbel het allerbelangrijkste Boek op aarde.
Vooral in onze tijd is het goed om de waarde van dit Boek te kennen. De gelovige heeft dit Woord lief en als het nodig is wil hij (of zij) graag aan anderen over en uit dit Boek vertellen.

Het ontstaan van de Bijbel

 

De eerste vijf Bijbelboeken zijn door Mozes geschreven. Aan hem gaf de Here God de opdracht al de wetten die Hij aan Israel had gegeven, op te schrijven.
Mozes heeft daarbij ook de eerste geschiedenis van de mensheid geschreven.
Na deze vijf boeken, komt het boek van Jozua. Hij beschreef de dingen, die in zijn tijd gebeurden.
Zo is de Bijbel door verschillende schrijvers, in totaal wel 40, geschreven. Dit alles in een tijdsbestek van 1600 jaar.

Vraag 1. Op welke wijze maakte God Zijn wensen duidelijk aan bijvoorbeeld Mozes.
Lees maar eens Genesis 12 vers 1 en Exodus 3 vers 4.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Soms kom je weleens mensen tegen, die de schouders ophalen en zeggen: “Och, de Bijbel is gewoon door mensen geschreven. Die hadden ook hun fouten. Daarom moet je niet alles geloven”.

Vraag 2. Wat kunnen we dan antwoorden? (Zie Galaten 1 vers 12 en 2 Petrus 1 vers 20 en 21)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

In 2 Timotheüs 3 vers 16 staat: “Heel de Schrift is door God ingegeven …”. God heeft dus Zijn Woorden ingegeven, aan de schrijvers. Anders gezegd: God Zelf heeft de schrijvers meegedeeld, wat ze op moesten schrijven.
En dan moeten we niet denken, dat die ingeving of inspiratie iets was waardoor de schrijvers door Gods Geest werden voorgelicht, zoiets van: Dit zijn de grote lijnen waar het om gaat en maak er zelf maar een verhaal van. Nee absoluut niet! De schrijvers stonden als het ware onder de beademing van de Heilige Geest (2 Petrus 1 vers 21).
Dit is voor ons moeilijk te begrijpen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Menswording en opstanding van de Heer Jezus. Met onze eigen woorden kunnen we dit alles niet verklaren, we moeten ze geloven. “Zo zegt God het in Zijn Woord en dan is het zo!”

In Johannes 14, 15 en 16 lezen we over de laatste dingen die de Heer Jezus tegen Zijn discipelen (volgelingen of leerlingen) gesproken heeft. Daarin vertelt Hij ook over het werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest zal doen, als de Heer Jezus weer terug is gegaan naar de Hemel.

Vraag 3. In Johannes 14 vers 26 zien we dat de Heilige Geest aan de discipelen alles bekend zou maken. Dan mogen we aan het ontstaan van de verschillende Evangeliën denken. Uit welke woorden blijkt dit?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

in Johannes 15 vers 26 zegt de Heer dat de Trooster, als Die gekomen is, van Hem zal getuigen. Hierin zien we het boek Handelingen, waarin veel van de Heer Jezus getuigd wordt. Bijvoorbeeld in Handelingen 2 door Petrus en de andere apostelen. Maar later ook door Filippus en Paulus.

Vraag 4. Kunt je nog een of meerdere teksten noemen uit Handelingen, waar getuigd wordt van de Heer Jezus?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lees ook eens Johannes 16 vers 13. Hierbij kunnen we dan denken aan de verschillende Brieven en Openbaring.

Vraag 5. Waaruit blijkt dit?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hebt je opgemerkt, dat we nu vrijwel het hele Nieuwe Testament hebben gehad? De Heilige Geest heeft dit alles bekend gemaakt aan de discipelen en apostelen.

Hoe moeten wij de Bijbel lezen?

 

In de eerste plaats met een biddend hart. Luisteren naar wat God in Zijn Woord zegt, maar … ook gehoorzamen aan Gods Woord. Dus DOEN wat er staat!
Psalm 119 gaat over het Woord van God en over het doen van Zijn wil. In deze Psalm lezen we zeven keer: “Leer (onderwijs) mij Uw verordeningen”.

Laat dat ook het gebed van ons hart zijn, dat wij ons willen laten onderwijzen door de Heer Zelf!

Vraag 6. Maar hoe komt het dan, dat ONgelovigen de Bijbel niet verstaan? (Lees 1 Korinthe 2 vers 14)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Timotheüs was als het ware met het Woord groot geworden. Dat is, ook voor nu, een groot voorrecht! Lees maar eens 2 Timotheus 3 vers 15.

Vraag 7. Wat is het gevolg als je met het Woord groot wordt?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe kunnen we groeien in het Woord van God?

 

“Groeien in het Woord” betekent, dat we steeds meer van de Heer en Zijn Woord leren kennen.
En als we dat willen, dan is het nodig dat we bijvoorbeeld onze boekenkast eens nakijken. Welke boeken staan er in? Een andere vraag: welke kranten of bladen kopen we? O, er is zoveel te koop, wat tot oneer van God is!

Vraag 8. Als wij dat soort lectuur wel in huis hebben, wat kunnen we dan het beste doen? (Kijk maar in Handelingen 19 vers 18 tot 20)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 9. Wat zal dan het gevolg hiervan zijn?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe kunnen we het beste met anderen over de Bijbel praten?

 

Als we met iemand een gesprek hebben over de Bijbel, dan gaat het dus niet over onszelf, maar over de Bijbel. Laten we niet “onze eigen gedachten” naar voren brengen, maar het Woord van God “laten spreken”. Dat zien we ook bij de Heer Jezus. In Lukas 4 zien we dat satan tot drie keer toe probeert de Heer Jezus te verzoeken. En alle drie keren zegt de Heer: “Er staat geschreven …”.
Ook in Handelingen 5 vers 26 tot en met 29 lezen we nog een belangrijke les voor ons.
De hoofdman en zijn dienaren nemen de apostelen gevangen. En het wordt hen verboden om nog weer over de Heer Jezus te spreken.

Vraag 10. Wat zeggen de apostelen dan? Wat is voor hen het belangrijkste?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Uw Woord, O Here God, is onze gids ten leven;
het is op onze weg een lamp voor onze voet.
Uit liefde wilde U dit groot geschenk ons geven,
dat levend krachtig Woord, dat heilig is en goed.

Welzalig hij die het Woord der waarheid wil geloven
en door Uw Woord en Geest zich willig leiden laat.
Hij geeft de wereld op en zoekt de dingen boven,
waar Christus Jezus is, die boven alles gaat.

D.V. tot de volgende les.

 

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (over ‘bekering en wedergeboorte’) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW