8 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 7)

Het einde van de wet

Veel Christenen proberen om van ganser harte de Tien Geboden te houden en zijn er diep van overtuigd, dat de Heer dit van hen verwacht. In deze les willen we ons bezighouden met de positie van de gelovigen ten opzichte van de wet. In de brief aan Romeinen en in de Galatenbrief, vinden we gedetailleerde instructies over hoe de verlosten zich ten opzichte van de wet gedragen moeten. We willen ons vooral bezighouden met tekstplaatsen uit deze twee brieven.

a. Voor welke tijd en voor wie was de wet?

 

1. Sinds wanneer was de wet er? Ex. 20; Joh. 1:17a:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Wie stond onder de wet en wie niet?

Rom. 2:12,17; 9:4; Hand. 7:53; 1 Kor. 9:20-21:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Tot wanneer de wet had zijn functie en welke rol zij had zij in praktijk? Gal. 3:19b en 23-25:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

b. Wat de wet niet bewerken kan

 

4. Wat kan door de wet niet bereikt worden? Rom. 3:20a en 28; Gal. 2:16; 3:11:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat kan men niet door de werken van de wet ontvangen? Gal. 3:2:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Wat kan ook niet verkregen worden door werken van de wet? Gal. 3:18:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. En wat kan de wet niet ook? Gal. 3:21:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

c. Wat de wet bewerkt

 

8. Wat roept de wet door de zonde in de mens op? Rom. 7:5,8,9:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Welk effect heeft de wet met betrekking tot de zonde? Rom. 4:15b; 5:20:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Wat oogst de mens op grond van de wet van God? Rom. 4:15a:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Wat bewerkt de wet, die ten het leven gegeven was? Rom. 7:9-11:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. Waaronder staat de mens onder de wet? Gal. 3:10,13:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Hoe noemt de apostel Paulus de bediening van de wet? 2 Kor. 3:7a en 9a:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

d. Christus het einde van de wet

 

14. Wat is met de tussen God en ons in staande inzettingen gebeurd? Kol. 2:14:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

15. Wat is er met de tussen tussen Jood en heiden staande wet gebeurd? Ef. 2:14,15:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

16. Wat is er met de gelovigen gebeurd? Gal. 3:13:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

17. Waarom staat men na de bekering niet meer onder de wet? Rom. 7:4,6; Gal. 2:19:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Om aan te tonen dat de gelovige niet meer onder de wet staat, haalt Paulus in Romeinen 7 vers 2 en 3 de wet van het huwelijk aan. Net zoals de dood van de band van het huwelijk verscheurt, evenzo heeft de dood hen, die tot geloof gekomen zijn, bevrijd van de wet. Welke dood? De dood die Christus in zijn plaats aan het kruis geleden heeft.

De gelovige wordt voortaan niet meer met de wet, maar met de Heer Jezus verbonden, en wel op grond van de opstanding. De genade van God heeft hem uit de oude verhouding weggenomen en in een geheel nieuwe verbinding gebracht, die is gegrond op de dood en de opstanding van Christus, waarin hij God vrucht brengen kan, dat voorheen uitgesloten was.

We merken echter op, dat de apostelen bij de toepassing het in vers 2 en 3 gebruikte beeld omkeert. Niet de “oude echtgenoot”, de wet, is gestorven, maar de gelovigen, als met Christus gekruisigd. De oude mens is dood, de ‘mens in het vlees”, tot wie zich de wet van Sinaï richt. Daarmee heeft de verloste ten opzichte van de wet geen enkele verplichting meer. Hij is een “andere” geworden, “de uit de dood opgewekte”. Hij behoort nu Hem alleen toe!

Op deze nieuwe grond, waarop hij door de genade van God geplaatst is, kan de de gelovige door de kracht van de Geest in de dienst voor God met vrucht werkzaam zijn. De wet is voor hem uitgediend. In plaats van een leven onder de slavernij van de wet, treedt een verandering in onder de leiding en in de kracht van de Geest; een leven, dat echter eveneens wordt gekenmerkt door een volledige onderwerping aan Gods Woord!

“Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan Hem die uit [de] doden is opgewekt, opdat wij voor God vruchten dragen” (Rom.7:4).

Opmerking: Zie ook onder de bijlagen van de cursus het artikel: “De christen en de Wet”. {wordt DV later gepubliceerd}.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW