7 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 10)

De wereld

Evenals de term “vlees” (zie les 9) in de Schrift verschillende betekenissen heeft, is dit ook bij het woord “wereld” het geval.

1. Welk triest feit wordt ons in Johannes 1 vers 10 aangekondigd?:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Ze hebben niet alleen Hem niet erkend, maar …………………………………….

(Joh. 15:18)

3. Wat was de aanleiding voor de vreugde van de wereld? (Joh. 16:20)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

In de zojuist besproken verzen hebben we gezien hoe de wereld onder leiding van Satan tegenover de Heer Jezus staat. Zij erkent Hem niet, ze haat Hem en nagelt Hem aan het kruis en verheugt zich erover dat ze Hem hebben uitgeschakeld. We zullen ons nu nog met de vraag bezighouden hoe de Heer Jezus tegenover de wereld staat.

4. Wat zeggen de onderstaande verzen van de Heer Jezus? (Joh. 17:14,16)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Wat betekent de uitspraak: “Ik heb de wereld overwonnen”? (Joh. 16:33)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Wat werd op Golgotha geoordeeld volgens de onderstaande Schriftplaats, en wat zijn de gevolgen voor de vorst van het geoordeeld systeem? (Joh. 12:31)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Aan het kruis van Golgotha vond het oordeel over deze wereld plaats. Bedoeld wordt hier de wereld als een systeem, dat onder de heerschappij van de duivel is gevallen. De dood van Christus bracht het ware karakter van deze wereld aan het licht en bracht het daarmee onder een rechtvaardige veroordeling. Hij maakte ook van de macht van de satan teniet en onteigende rechtmatig deze heerser, die haar overste geworden was. Het kruis leek in eerste instantie de grootste triomf van de duivel te zijn, maar in werkelijkheid betekende het zijn volledige nederlaag.

7. Wat is de positie van de gelovigen met betrekking tot deze wereld? (Joh. 15:19; 17:14,16)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Wat alleen kan de wereld overwinnen? (1 Joh. 5:4a)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Waardoor kan de wereld alleen zegevierend overwonnen worden? (1 Joh. 5:4b)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Welke dubbel effect had het kruis voor de apostel Paulus? (Gal. 6:14)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

11. Wat betekent gelijkvormig aan de wereld te zijn? (Rom. 12:2)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Tot slot nog twee waarschuwingen voor de gelovigen met betrekking op zijn gedrag ten opzichte van de wereld.

12. Wat betekent het als de gelovige vriendschap met de wereld zoekt? (Jak. 4:4)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Welke beide soorten liefde sluiten elkaar uit? (1 Joh. 2:15)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De wereld is het gebied, dat werd opgericht om de natuurlijke wensen en verlangens van mensen te bevredigen – “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven” (1 Joh. 2:16). De wereld schenkt aan de wil van de Vader in de hemel geen aandacht. Het kan haar niets schelen. De wereld en de Vader zijn volledig tegenover elkaar gestelde polen. Hoe dieper en inniger mijn gemeenschap met de Vader is, hoe scherper en zekerder mijn geest in staat is om te beoordelen wat werelds is. Er bestaat geen gedrukte lijst van de begrenzingen. Hoe meer ik geniet van de liefde van de Vader, hoe meer ik ook afleggen, wat van de wereld is. En voor zover ik bevrijd ben van de invloed van de wereld, kan de liefde van de Vader in mij wonen. Laten we niet vergeten: “En de wereld gaat voorbij en haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17)!

Zie ook onder de bijlage van de cursus het artikel, “De wereld als een georganiseerd systeem onder satan”. (zal DV later nog gepubliceerd worden).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW