6 jaar geleden

Het gebed om de Heilige Geest

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4.

Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van Lucas over de komst van de Heilige Geest:

• Lukas 11 vers 13: “Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van [de] hemel is, [de] Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden!”

Deze passage toont ons de oproep van de Heer om te bidden om de Heilige Geest. De Heer heeft deze oproep uitgesproken toen Hij hier op deze aarde was.

• Handelingen 1 vers 4-5,14: “En terwijl Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten … maar u zult met (1) [de] Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna … Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed … “.

Hoewel niet expliciet in deze passage gezegd wordt, dat de discipelen om de Heilige Geest hebben gebeden, moeten we toch aannemen, dat juist de grote belofte van de Vader het middelpunt was van hun gebeden. Deze passage toont ons ook hoe de discipelen aan de oproep van de Heer hebben voldaan en om het zenden van de Geest gebeden hebben.

• Handelingen 2 vers 1-4: “En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren ze allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling  uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind … en zij werden allen vervuld met [de] Heilige Geest”.

Hier zien we nu, dat hun gebeden verhoord werden. Op de dag van het pinksterfeest werden ze gedoopt met de Heilige Geest en vervolgens met Hem vervuld. De belofte van de Vader is op die dag vervuld.

Daaruit volgt: We hoeven vandaag niet langer om de Heilige Geest te bidden. Hij is al lang op deze aarde en woont in de gemeente van God. De andere Voorspraak (verg. Joh. 14:15-18,26; 15:26; 16:7) is gekomen. En ieder die vandaag in het evangelie gelooft, zal met deze Geest verzegeld worden (Ef. 1:13).

NOOT:
1. Letterlijk ‘in’.

Gerrit Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW