14 jaar geleden

Handelingen 9:5

Is dat ook uw vraag? Kent u Hem Die Heer is over alles, en erkent u Zijn gezag? Er zijn vandaag immers vele mensen die ieder gezag boven zich afwijzen.

Ook “Saulus van Tarsus” wees eens het gezag van deze “Jezus van Nazareth” af. In verzet tegen Hem ging hij zijn weg, er vast van overtuigd daarmee zelfs God te dienen. Doch voor de poorten van Damascus moest hij zijn dwaling erkennen. Daar verscheen hem de Heer Jezus, Die op zijn weg kwam. Op zijn vraag ontving Saulus het antwoord: “Ik ben Jezus, Die gij vervolgt”.

Vandaag geldt deze vraag nog evenzo voor ieder mens, ook voor u. Welk antwoord geeft u Hem? Wie zich in het bewustzijn van zijn zonden voor Hem buigt en Hem als Zijn redder aangenomen heeft, die mag met een vreugdevol hart belijden: “U bent mijn Heiland en mijn Heer!” Wie echter deze stap nog niet gedaan heeft, die bedenke: Hij is ondanks dat Heer! Maar over allen die Hem niet willen erkennen, zal Hij ook eens rechter zijn.

Dan zal vervuld worden wat diezelfde Saulus later als “Paulus” aan de mensen betuigde, dat God “het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een Man Die Hij daartoe bestemd heeft”, de Heer Jezus Die hij op zo’n indrukwekkende wijze had leren kennen (Handelingen 17:31). Nu echter, in de dag van de genade, vraagt Hij nog als de zoekende Heiland in liefde en geduld: “Komt tot Mij … en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW