4 jaar geleden

Handelingen 3 vers 15

“De Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit [de] doden …”.

Er is geen enkel ding dat een heilige kan hebben, behalve dan in verbinding met Christus Jezus. Waar is mijn leven nu? Het is in Hem. Toen Christus opstond, nam Hij de plaats in van ‘Levengever’; een fontein van levend water werd ontsloten en het water stroomde; het leven kwam neer op mensen net zoals op de zondaars, die hun handen in het bloed van de ‘Levengever’ hadden gedoopt. Leven in Christus komt tussen ons en alles van het vlees in.

Het heeft de kracht om het hart te scheiden van elke bevrediging van het vlees. Wie had kunnen denken, dat God heerlijkheid zou verkrijgen door de val van een gelovige? Hoe handelt Hij met betrekking tot de verloren zoon? Ah! Hij zegt: Hij is tóch Mijn kind! Welke wijsheid is er in de Vader; Hij weet hoe Hij voor Zijn eigen heerlijkheid moet zorgen.

Als satan in het kwaad gedaan heeft wat hij kon, kan God verder gaan: Hij kan een weg openen, zodat de allergrootste zondaar vernieuwd kan binnenkomen, geschikt voor het huis van de Vader. Wie anders dan God had zoiets kunnen bedenken! Wat zal het zijn als Zijn gezegende Zoon komt en talloze menigten opstaan om Hem te ontmoeten, aan Hem gelijk gemaakt in heerlijkheid! Wat voor soort persoon zult u zijn in die dag, wanneer u bevrijd bent van uw huidige lichaam van pijn en vernedering, en bekleed met een lichaam van heerlijkheid (vlees en beenderen) zoals dat van Hem?

Christus zal alle hoeken van de aarde doorzoeken om Zijn heiligen uit het stof te verzamelen, om ze in volmaaktheid en schoonheid op te wekken, om hen thuis te brengen naar het huis van de Vader. Hoe verandert dit iemands gedachten en gevoelens over het verdriet en de nood van het huidige toneel, wanneer men denkt aan de kracht en heerlijkheid van de ‘Levengever’ die spoedig zal worden gegeven om alles nieuw en helder te maken! Wat een geweldige gedachte! Christus komt om elk merkteken van satan van de aarde weg te vagen en alles mooi te maken!

——— —— —————— —————————— ———

De engelse versie:

There is not a single thing a saint can have, except in connection with Christ Jesus. Where is my life now? It is in Him. When Christ rose, He took the place of Life-giver; a fountain of living waters was unsealed, and the waters flowed; life came down to men like the sinners who had dipped their hands in the blood of the Life-giver. Life in Christ comes between us and everything of the flesh.

It has power to separate the heart from every indulgence of the flesh. Who could have thought of God getting glory by the very falls of a believer? How does He act in regard to the Prodigal? Ah! He says, He is My child after all! What wisdom in the Father; He knows how to take care of His own glory.

If Satan has done what he could in mischief, God can go beyond: He can open a way, so that the very chief of sinners can draw new, fitted for the Father’s house. Who but God could have thought of such a thing! What will it be when His blessed Son comes, and countless multitudes stand up to meet Him, made like unto Him in glory! What manner of person will you be in that day, when freed from your present body of pain and humiliation, and clothed with a body of glory (flesh and bones) like His?

Christ will search all the corners of the earth to gather out the dust of His saints, to raise them up in perfection and beauty, to take them home to the Father’s house. How it changes one’s thoughts and feeling about the sorrows and distresses of the present scene, when one thinks of the power and glory of the Life-gever that is soon to be put forth to make alle new and bright! What a marvelous thought! Christ coming to wipe out every mark of Satan from the earth, and to make all beautifull!

F.W. Grant; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW