19 jaar geleden

Handelingen 17:27

Blijft het bij tasten?

"Al tastende vinden", hoe aanschouwelijk schilderen deze woorden ons de moeite die de mensen doen om God te vinden, dat wil zeggen op de een of andere manier in een bewuste relatie met Hem te komen. Dit zoeken van God onderscheidt de mens van het dier; daarom noemt God degene die niet naar Hem wil vragen, een dwaas: "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God" (Psalm 14:1).

Maar hoewel God niet ver van ons is, want Hij is onze Schepper en Onderhouder, blijft ons zoeken toch vooreerst een "tasten". De wonderen in de natuur, het geweldige heelal en alles wat God geschapen heeft, laten ons Zijn grootheid zien; dat alles zou ons er steeds weer toe moeten leiden naar Hem te vragen; maar Zijn werkelijke wezen kunnen we niet begrijpen zolang we in het donker rondtasten. Daartoe hebben we licht nodig. En dit licht is de Heer Jezus, de Zoon van God.

"Ik ben [als] licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft" (Johannes 12:46). Wie in Hem gelooft en aanneemt wat God over Zijn heilig leven en Zijn verzoeningsdood aan het kruis van Golgotha zegt, die leert God in Zijn ware wezen kennen. God is niet alleen de verheven Schepper en de onkreukbare Rechter, maar ook een "Heiland-God", Die door Zijn Zoon Jezus Christus een weg van heil ons heeft bereid.

Wie Hem zo kent, voor hem is het "tasten" opgehouden.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW