7 jaar geleden

God is heilig

We hebben allemaal dingen in ons leven die voor ons bijzonder belangrijk zijn – die we vereren. De interessante consequentie is, dat we ons steeds meer met deze dingen verenigen. Helaas worden we vaak ten verkeerde veranderd.

God wil dat wij Hem aanschouwen, Hem alleen vereren en daardoor tot het beeld van God veranderd worden (2 Kor. 3:18). Daartoe is het essentieel, dat we de juiste voorstelling van God hebben en weten wie Hij is en hoe Hij is.

Voordat we ons met de onbeschrijfelijke heiligheid van God bezig willen houden, moet gezegd worden: God is zeker anders dan u denkt. Hij is groter, Hij is machtiger, heiliger en liefdevoller dan je het je ooit zou kunnen voorstellen. Deze opsomming over het wezen en de eigenschappen van God zouden we nu kunnen voortzetten, en je zou bij het omgaan met Hem Zelf merken, dat Hij gewoon onvatbaar is voor je beperkte intellect.

“Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?” (Ex. 15:11).

God is heilig. Allereerst moeten we de vraag stellen: “Wat betekent het woord ‘heilig’? Het woord ‘heilig’ betekent in de Bijbel in de regel: ‘afgezonderd zijn’, of ‘iets voor zichzelf terzijde stellen’.

Als we daarbij aan God denken, willen we onze aandacht nu vooral richten op een verklaring van Zijn heiligheid:

God is volmaakt heilig, afgezonderd van de zonde

Dat God heilig is betekent, dat Hij moreel volmaakt is. Hij is volmaakt, zonder innerlijke betrekking met de zonde. De profeet Habakuk zegt dat Hij te rein van ogen is “om het kwade aan te zien” (Hab. 1:13) Dit betekent omgekeerd echter niet, dat God de zonde niet aanschouwen kan – maar Hij kan geen toestemming daaraan geven, Hij vindt geen welgevallen daarin. God haat de zonde. God heeft geen tolerantie ten opzichte van de zonde.

“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is” (1 Joh. 1:5).

De Heer Jezus heeft God de Vader zichtbaar voor ons gemaakt, Hij heeft Hem geopenbaard (Joh. 1:18). In Zijn leven werd Zijn volmaakte heiligheid in Zijn zuiverheid zichtbaar. Hij Zelf was volkomen zonder zonde, Hij heeft geen zonde gedaan, kende haar niet en het was niet in Hem.

Laten we nu zien naar het kruis van Golgotha, om te zien hoe Gods heiligheid op een bijzondere wijze zich daar heeft ontvouwd: De Heer Jezus hangt daar, genageld aan een houten kruis, tussen twee brutale criminelen. We weten, dat Hij daar hangt om plaatsvervangend voor ons te sterven. Maar hoe zal God met Zijn eigen Zoon omgaan? Hoe zwaar wegen onze zonden in Gods ogen? We stellen vast, dat een heilig God niet zomaar daaraan kan voorbijgaan. Zonde is niet een kleine zaak bij God, en Golgotha laat zien hoe duur de prijs is, die onze Heer vanwege onze zonden betalen moest. Het wordt donker, een donkere nacht op klaarlichte dag. We horen niets meer. In Zacharia 13 vers 7 lezen we wat er nu gebeurt: “Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man die Mijn Metgezel is”.

Het zwaard van een heilig God richt zich tegen Zijn eigen Zoon in het oordeel over onze zonden. God moet plotseling tegen Hem zijn. We kunnen er maar zeer weinig van verstaan wat Hij allemaal al geleden had, terwijl Hij uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Maar in Psalm 22 vers 4 geeft Hijzelf ook een antwoord op de vraag waarom God Hem verliet: “Maar U bent heilig!”

Zo zwaar weegt onze zonde in Gods ogen, en zo hoog was de prijs die moest worden betaald. Gods heiligheid kent geen compromis.

Gods heiligheid moet onze heiliging tot stand brengen

“… maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al [uw] wandel; want er staat geschreven: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig'” (1 Petr. 1:15,16).

God wil ons omvormen tot het beeld van Zijn eigen Zoon, Hij wil dat we Zijn navolgers zijn (Ef. 5:1) – en dat ook in heiligheid. Elders zegt Gods Woord ook, dat de heiligheid de wil van God is voor ons leven. Wanneer wij Hem intensief beschouwen, hoe Hijzelf is, dan zal het ons makkelijker vallen om de zonde weerstand te bieden, er zal een diepe waardering voor God Zelf in ons groeien, en we zullen met ontzag over Hem denken en spreken.

17.12.2014

Christian Achenbach, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW