14 jaar geleden

Gewapende christenen (7 – slot)

Het gebed

“Terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking …”

Het gebed is het volgende onderdeel van onze wapenrusting. “Lest best”, zeggen we wel eens. Nu willen we natuurlijk niet beweren dat dit onderdeel het beste is, maar evenals de vorige zes, absoluut onmisbaar en van groot belang.

Wat is het gebed?

Daarover schreef iemand het volgende:

Het gebed is:

 • de duif die wanneer hij losgelaten wordt, weer terugkeert met de olijftak (Genesis 8:10-11). Brengt vrede in ons hart;
 • de staf van Mozes die het water van troost tevoorschijn doet komen uit de rots van behoud (Exodus 17:5-6);
 • de ezelskaak van Simson die de vijanden verslaat (Richteren 16:15);
 • de harp van David waarvoor de boze geest vlucht (1 Samuël 16:23);
 • de sleutel tot de schatten van de hemel (Mattheüs 7:7).

Altijd bidden

‘Dit is toch logisch’, denken we misschien. Dat zou het wel moeten zijn, maar het feit dat we ook tot gebed worden aangespoord en wel te allen tijde, duidt er toch ook wel op dat we dit misschien zo gemakkelijk vergeten of nalaten. We zijn vaak zo druk, dat tot gevolg kan hebben dat we het gebed bijna als een onnodig tijdverspilling zijn gaan beschouwen. Bovendien lijkt het misschien wel erg overdreven dat we te allen tijde behoren te bidden. Maar, geliefde bruster, we hebben de Heer zo nodig in alles en te allen tijde. Daar zullen we toch zeker allemaal mee instemmen. Toch vinden we hier die aansporing tot gebed. De Heer kent uw en mijn hart. Daarom is die aansporing nodig. De vijand – satan – heeft er belang bij dat we gaan denken dat het niet altijd zo noodzakelijk is om tot de Heer te gaan en Hem in alles aanlopen en alles voor Hem neerleggen. Satan wil ons laten geloven dat wijzelf wel in staat zijn de dingen te regelen en onder controle te houden.  Ook dat is een list van hem. Maar als zelfs de Heer Jezus voortdurend in contact was met de Vader en Hij vaak zich afzonderde om te bidden, wat moeten wij dan? De hele bijbel staat vol met gebeden van gelovigen. Ook de grote Godsmannen, ja juist zij. Mogelijk hebben we moeite om tijd vrij te maken voor gebed. Het is dan de hoogste tijd om met dit probleem naar de Heer te gaan en Hem dit voorleggen. Voor mijzelf ben ik overtuigd dat terwijl we dit doen, de Heer ons toont waar het schort dat we zo weinig tijd vinden.

Om u een voorbeeld te geven het volgende. Op een dag waarop verschillende bezoeken gemaakt moesten worden, overviel mij een geweldige moeheid. Toen heb ik mijn auto stil gezet. Ik kreeg sterk behoefte om naar de Heer te gaan. Toen ik bad, heb ik alleen tegen de Heer gezegd: “Heer, ik ben zo moe!”. De Heer wist dat natuurlijk allang en ook hoe dat kwam maar wachtte, totdat ik dat ook zelf aan Hem vertelde. Dan kon Hij mij ook helpen. Vervolgens nam ik de bijbel en bladerde wat in Jesaja. Waarom? Dat wist ik niet op dat moment. Plotseling viel mijn oog op Jesaja 40 vers 29 en 31: “Hij geeft de moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte hem, die geen krachten heeft … Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen”. Direct kon ik toen zeggen: ‘Heer, dank U wel’. Het werd stil in mijn ziel. Er was zoveel wat mij bezig hield en waarvan ik moe was, en de Heer antwoordde met deze teksten. Toen kon ik weer verder en voelde Zijn kracht en nabijheid. Het werd een zeer gezegende avond. Natuurlijk is het zeer wel mogelijk dat ik weer eens moe word maar dan weet ik nu opnieuw wat ik moet doen: naar de Heer gaan! Wist ik dat dan niet? Jawel, maar je moet het ook doen en blijven doen.

Te allen tijde. Als je moe bent, als je ziek bent, als je het niet meer aan kunt, als je het werk te zwaar vindt of niet weet hoe je het aan moet pakken; als er gezinsproblemen zijn, als er problemen zijn in de gemeente, als satan je het moeilijk maakt door allerlei influisteringen, als …. we mogen dat eindeloos invullen. Laten we nooit opgeven om te bidden, satan geeft het ook nooit op!!!

Met alle gebed en smeking. Alle gebed. Niets behoeven we voor onszelf te houden. We mogen Hem alles vertellen, Hij luistert altijd. Ook naar die in onze ogen kleine ‘onbenulligheden’. Moet ik daar de Heer mee lastig vallen? Ja, dat wil de Heer graag!!! Dat we Hem aanlopen met alle dingen die onze harten bezig houden. Ja, we mogen Hem zelfs smeken. Dat is met intense aandrang bidden. Hem onze diepste en innigste verlangens bekend maken. Doen we dat? Smeken doet iemand die zich bewust is van zijn nood. Zo behoren we ook te bidden, dat voorkomt ook dat we gedachteloos bidden. Verder schreef iemand: “’alle gebed’ bedoelt zowel het persoonlijk gebed als in het gezin, het gebed in de binnenkamer als dat in het openbaar’. Er zijn dus verschillende soorten van gebed die elk hun plaats hebben.

In de Geest. Maar ook geeft ons de Heer door Zijn Geest hier aan hoe we mogen bidden, namelijk “in de Geest”. Dat is in overeenstemming met de Geest Zelf. De Geest van God wil ons ook leiden in ons gebed, immers Hij weet wat in ons hart is en Hij kan dat ook het beste vertolken. Wij weten dikwijls niet wat we bidden zullen, zegt de bijbel. De Geest komt ons dan in onze zwakheid te hulp (zie Romeinen 8:26-27). Het feit dat God ons aanspoort om te bidden in de Geest, bewijst dat we dit ook inderdaad kunnen. Zij die opnieuw geboren zijn, hebben de Heilige Geest inwonend ontvangen en als zij wandelen door de Geest (Galaten 5:16) zullen zij ook datgene verlangen, wat de Geest ook verlangt. Zij zullen dat ook begrijpen want de Geest doet ons de dingen van God kennen (1 Korinthe 2:12).

Ook Judas spreekt over het bidden in de Heilige Geest (vers 20). Daar staat het ook in verband met het jezelf opbouwen in het geloof. We moeten tot slot ook nog opmerken dat het bidden in de Heilige Geest niet hetzelfde is als het bidden tot de Heilige Geest. Dat laatste leert de Schrift nergens. Daarom moeten ons gebed ook niet richten tot de Heilige Geest. Dit in tegenstelling wat je in de praktijk vindt bij vele ‘Pinkster-christenen’, als ik hen zo even mag aanduiden. Deze brusters weten dit blijkbaar niet en doen na wat zij om hen heen horen en zien zonder verder onderzoek in het Woord van God. Laten we ook het Woord van God onderzoeken en ons oefenen te doen wat de Geest van God ons leert, ook als het anders is dan wij altijd dachten.

Waken. Ook vraagt de Heer van ons dat we waakzaam zijn in het gebed. Het kan zo snel gebeuren dat we afgeleid worden. Mogelijk denken we dat de Heer ons gebed blijkbaar niet hoort, want er gebeurt helemaal niets. Vervolgens verslappen we dan om de Heer te vragen. Het gevolg daarvan is weer dat we zelf de dingen in de hand nemen en handelen volgens eigen inzicht. Dan kan ons vast het volgende helpen: “Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:5-6).

Waarom roepen wij de HEERE eigenlijk aan? Dat is toch omdat we geloven dat Hij ons hoort? David zegt: “ik roep U aan …. omdat Gij mij verhoort, o God!” Ja, geliefde brusters, Hij hoort onze stem en ook verhoort Hij ons. Het verhoren echter verloopt vaak anders dan wij denken. De Heer kent ons hart en weet wat voor ons het beste is. Misschien klinkt het ons wat afgezaagd in de oren, maar dit is toch nog steeds waar. We moeten immers altijd rekening houden met de woorden uit Jesaja 55 vers 8 en 9: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want [gelijk] de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten”. Als we dat doen, wordt alles anders en maakt dat we de vrede van God ervaren temidden van moeite en verdriet, temidden ook van onze innerlijke strijd. We kennen toch ook de woorden uit Filippi-brief: “Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus” (Filippi 4:6-7). We vinden hier de uitdrukkingen ‘in alles’ en ‘smeking’, dat bevestigt wat we al zagen, namelijk ‘te allen tijde’ bidden en ‘met alle gebed’. Het Woord van God spreekt ook hierin zichzelf niet tegen, maar bevestigt juist. Mede daarom is het raadzaam om de Schrift met Schrift te vergelijken. We zullen dan steeds meer versteld staan welk een eenheid het Woord van God uitstraalt.

Om een en ander nog wat completer te maken verwijs ik u ook nog naar de volgende schriftgedeelten:

 1. 1 Thessalonika 5:17-18;
 2. Kolosse 4:2-4;
 3. 1 Timotheüs 2:1.

De Heer Jezus sprak ook een gelijkenis met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet moedeloos worden (Lukas 18:1). Dat is zeker niet voor niets. Hij kende de harten van de discipelen evenals ook de onze. Hij weet dat we het gevaar lopen te slapen als we moeten waken. “U was dus niet in staat één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak” (Mattheüs 26:40-41).

Voor alle heiligen en voor mij. Wat het bidden en waken betreft, moeten we dit niet beperken tot onszelf. Gods Woord roept ons ook op andere plaatsen op om te bidden voor anderen. De vijand heeft niet alleen ons op het oog maar ook onze medebrusters. Als wij voor anderen bidden doen we voorbede. Regelmatig vernemen wij van andere brusters het verzoek om voor hen te bidden. Laten we dat niet vergeten en ook daarin waakzaam zijn. “Het krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jakobus 5:16). Prachtig dat ook de apostel Paulus hier om voorbede vraagt. Ook hij kon niet zonder de Heer. Dit laat ons ook zien dat hij afhankelijk van de Heer wilde zijn. Afhankelijkheid van de Heer Jezus brengt ons op de knieën. Het gebed is ook een uiting van afhankelijkheid. De Heer Jezus heeft het volgende gezegd: “… zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Johannes 15:5b). Dat we dat nooit vergeten en waakzaam blijven in gebed.

Laten we dus dit onderdeel van de wapenrusting ook aandoen en als soldaten van de Heer Jezus Christus innig contact houden met onze grote Overste en Leidsman.

Slot

Graag besluit ik met de volgende woorden die broeder H. Smith eens schreef:

De eeuwen door hebben de heiligen de wapenrusting van God nodig gehad, maar hoe uitermate belangrijk is het om in deze laatste dagen waarin “de duisternis van deze wereld” dieper wordt, “de listen van de duivel” toenemen en de christenheid terugkeert naar het heidendom en de filosofie, de gehele wapenrusting van God te dragen om “weerstand te bieden in de boze dag, en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden”.

Laat ons dan standhouden:

 1. onze lendenen omgord met de waarheid en zo innerlijk juist bewaard blijven in gedachten en genegenheden;
 2. het borstharnas van de gerechtigheid dragend, zodat wij in onze gehele praktijk consequent zijn;
 3. onze voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, zodat we te midden van een wereld van tweedracht, strijd en verwarring, in vrede wandelen;
 4. het schild van het geloof dragend, zodat we in een dagelijks vertrouwen op God wandelen;
 5. de helm van het heil dragend en ons zo realiseren dat God alle dingen mee laat werken ten goede voor ons en tot ons heil;
 6. het zwaard van de Geest dragend, waardoor we iedere subtiele aanval van de vijand het hoofd kunnen bieden;
 7. tenslotte “altijd biddend”, zodat we de wapenrusting in de geest van constante afhankelijkheid jegens God kunnen gebruiken.

Slot.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW