14 jaar geleden

Gewapende christenen (6)

Het zwaard van de Geest

“En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God …” (Efeze 6:17).

Nu komen we toe aan een offensief deel van de geestelijke wapenrusting van God. Dit is het zesde deel van de wapenrusting. Het wordt in één adem genoemd met de helm van het heil. Wat is het zwaard van de Geest? De tekst zelf geeft het antwoord: het Woord van God! Dat moeten we dus nemen. Nu wordt het Woord van God in Hebreeën 4 vers 12 als volgt aangeduid:

  1. levend en krachtig
  2. nog scherper dan enig tweesnijdend zwaard

Dit is nu precies wat we nodig hebben in onze strijd. Met minder kunnen we niet toe. De bijbel is geen dode letter. Het is ‘levend’. Het doet iets met en door je. Het Woord van God is het middel van God om tot ons te spreken en zo een relatie met ons te hebben. Gods Geest maakt dat we het begrijpen kunnen als we onze harten ervoor open stellen. Dan ervaren we ook dat we een levende God hebben Die met ons spreekt door Zijn Woord en Geest. Davids ziel schreeuwde het uit: “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel naar U, o God!” Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God”. Een eindje verder zegt David: “Maar de HEERE zal  des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot de God mijns levens” (zie Psalm 42:2-3,9). O, hoe heerlijk is toch die levende gemeenschap met de levende God Die wij nu zelfs als onze Vader mogen kennen. Wat een genade en wat een voorrecht! David heeft ook hier iets van geproefd. Dat is nog eens wat anders dan al die stomme afgoden die niet spreken, die niet zien kunnen (vergelijk bijvoorbeeld Jesaja 45:17-18). Enige tijd geleden zei iemand met een Christelijke achtergrond: ‘Ik ga psychologie studeren, want ik hoop daardoor mijzelf en de anderen om mij heen beter te begrijpen’. Het advies wat daarop gegeven werd was: ‘Ga de Bijbel lezen, bijvoorbeeld het boek Spreuken’. Er had meer gezegd willen worden maar de gelegenheid was daar niet voor. Maar is het niet zo, dat alleen God ons in Zijn levende Woord kan vertellen wie wijzelf zijn en vervolgens Wie wij daarom zo nodig hebben in leven en in sterven, namelijk de Heer Jezus Christus? Ja, Hij is de enige weg tot God die ons boze hart kan reinigen van de zonden en Hij is ook de Enige door Wie wij mogen en kunnen naderen tot de levende God. Als wij het nieuwe leven ontvangen hebben, kunnen we dat dagelijks ervaren. Zij die tot de Heer Jezus Christus gekomen zijn, hebben hun zielen gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid. Petrus schrijft het zo: “Daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar vurig lief uit een rein hart, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord” (1 Petrus 1:22-23).

Het Woord van God is dus levend maar ook krachtig. Het geeft kracht in de strijd, in de moeite en het verdriet. De apostel Paulus schreef zelfs: “Ik vermag alles door Hem Die mij kracht geeft” (Filippi 4:13). En als het gaat om onze strijd in de hemelse gewesten tegen de listen van satan, is het Woord van God als een zwaard van de Geest. De Heilige Geest maakt gebruik van het Woord van God om ons in onze strijd te ondersteunen, te helpen tegen de aanvallen en listen van satan. Het Woord van God is nog scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Daar kan niets tegen op. De apostel heeft het ook zelf gehanteerd en weet dus waarover hij spreekt. Hanteren wij ook het zwaard van de Geest of steunen wij op eigen kracht en inzicht? Bij het laatste zullen we zeker het onderspit delven. Dat zien we al in het begin van de bijbel bij Eva. Zij gebruikte het zwaard niet en viel in overtreding en Adam met haar. De gevolgen daarvan ondervinden wij allen nog steeds.

In Openbaring 1 vers 16 vinden we ook dat er uit de mond van de Heer Jezus een scherp, tweesnijdend zwaard kwam. Niets en niemand kan weerstaan wat uit Zijn mond komt, wat Hij spreekt. Ook in openbaring 2 vers 16 vinden we “met het zwaard van Mijn mond”. Tenslotte vinden we nog in Openbaring 19 een vers, dat uit de mond van de Heer Jezus – daar genoemd Getrouw en Waarachtig – een scherp zwaard komt (Openb. 19:15). Nee, als Hij spreekt, moet alles stil zijn, zelfs stormen bedaren. Toen Judas de hof van Gethsémané inging met de legerafdeling en de overste en de dienaars van de Joden, kwamen zij met lantarens, fakkels en wapens. Zij hadden niets aan het toeval overgelaten en hadden alles uit de kast gehaald om de Heer Jezus gevangen te nemen. Deze ene Persoon boezemde blijkbaar toch ontzag in. Hij, de Schepper van het heelal, vroeg aan hen: “Wie zoekt u?” Zij antwoordden Hem: “Jezus, de Nazoreeër”. Dan gebeurt er iets wonderlijks, iets waar je even met diep ontzag bij stil moet staan. Daarop antwoordde Hij: “Ik ben het”. Daarop deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij sprak slechts deze woorden “Ik ben”. Deze uitdrukking vinden we vaker in Gods Woord. Het is de moeite waard om die allen eens op te zoeken en erover na te denken om op ons in te laten werken. Daar liggen zij dan. Wat een toneel! Wat een macht! Maar dan vraagt Hij hen opnieuw: “Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus, de Nazoreeër. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan; …” (zie Johannes 18:1-11). We vinden hier ook de macht van Zijn Woord.

Profetisch kunnen we ook van de Heer Jezus al lezen: “En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard …” (Jesaja 49:2). Ook heeft de Heer Jezus Zelf het Woord van God gehanteerd, toen de vijand op Hem af kwam. Hij versloeg de vijand in de kracht van de Heilige Geest met dit wapen, het woord: “Er staat geschreven … er staat geschreven … er staat geschreven … ” (Mattheüs 4:1-11). Wat geeft de kracht eraan? Dat het Woord van God gehanteerd wordt in de kracht van de Heilige Geest! Het is immers het “zwaard van de Geest”. Iedere list van de satan wordt zo ontmaskerd en overwonnen. Het is dus ontzettend belangrijk dat het Woord van God in ons is en blijft, want dat maakt de kracht uit. “Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt” (1 Johannes 2:14).

Wordt D.V. vervolgd

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW