14 jaar geleden

Gewapende christenen (5)

Helm van het heil

“En neemt de helm van de behoudenis …” (vers 17).

Helm van de ‘behoudenis’ is hetzelfde als helm van het ‘heil’. Maar wat is dat? Daarvoor moeten we even nadenken wat een helm is en doet. Een helm is een stuk bescherming voor het hoofd van een soldaat. In ons hoofd bevindt zich ons verstand. Dat verstand moeten we ook gebruiken. Het verstand van een Christen heeft naast het normale menselijke verstand nog een dimensie, namelijk het “geestelijk” verstand. Dat ontvangt hij en zij al bij de wedergeboorte. De Heilige Geest – die we bij de wedergeboorte ontvingen – maakt dat wij de dingen van God weten (zie 1 Korinthe 2:9-16). Het geestelijk verstand vinden we ook in 1 Johannes 5 vers 20. Daar schrijft de apostel: “En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven”. Dit verstand stelt ons in staat om de Waarachtige te kennen, de Heer Jezus Christus, en wel door de Heilige Geest. Daarom weten we ook dat de Zoon van God gekomen is, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven, zoals de apostel Paulus het zo indrukwekkend mocht omschrijven. Je ziet dus dat het inderdaad van groot belang is om ‘deze’ helm op te hebben. De helm van de behoudenis heeft zeker ook te maken met de zekerheid die een Christen heeft op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. De vijand zal altijd proberen door middel van zijn aanvallen en listen ons van het genot daarvan af te houden. Onze behoudenis is een vaststaand feit. Niet omdat wij het er zo goed afbrengen, maar omdat Hij, onze Heer en Heiland het er zo goed heeft afgebracht op het kruis van Golgotha en dáár onze behoudenis voor eeuwig veilig gesteld heeft door Zijn dood. Deze helm van de behoudenis beschermt ons hoofd, onze geest en onze gedachten. Laten wij dus ons geestelijk verstand gebruiken en deze helm ‘nemen’, dat wil zeggen opzetten. Het hoort ook bij onze geestelijke wapenrusting en zonder deze is het niet compleet. Ik herinner er nog eens aan dat het de wapenrusting van God is. Dat spreekt boekdelen!!!

Satan wil echter graag dat ik zie op mijn falen, op mijn zonden. Daarvoor schiet hij met scherp op ons hoofd om twijfel te zaaien, om ons van het Woord van God af te brengen en ons alleen maar met onszelf bezig te laten zijn. Graag wil hij ons ook laten dobberen op onze gevoelens die zo wisselvallig zijn als het weer. Prachtig vindt hij het als onze gedachten beheerst kunnen worden door zijn verderfelijke ideeën. Maar alleen deze helm van behoudenis houdt onze herinnering levend dat uitsluitend het eenmalige offer van Jezus Christus eens en voor altijd genoeg geweest is voor al mijn zonden. Op dat volmaakte offer mag en zal ik ook zien als ik de helm van de behoudenis op heb. Dan zeggen wij het ook – ook al begrijpen we het niet – met de apostel Paulus: “Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? …. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God?”, en ook: “Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen noch overheden, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer” (zie Romeinen 8:38-39). Onze gedachten en onze gevoelens komen zo dan ook onder de controle van Hem die ons zo ontzettend liefheeft en we zijn in staat deze ook steeds opnieuw onder Zijn inspirerende bescherming te brengen. Dan moet satan afhaken.

Deze helm beschermt dus ons, heeft ons beschermd en zal ons beschermen. Onze behoudenis ligt vast verankerd in Hem. Dat geeft vreugde. Deze helm van het heil geeft ons in alle omstandigheden zekerheid en vreugde. Het maakt dat we ons zelfs meer dan overwinnaars weten door Hem die ons heeft liefgehad (zie Romeinen 8:37). Zet dus die helm op en houdt deze op, geliefde bruster!!! Dan zal het genot van onze zegeningen in de hemelse gewesten zeker ons deel zijn en de overwinning in onze strijd in de hemelse gewesten niet aan ons voorbij gaan.

Wordt D.V. vervolgd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW