13 jaar geleden

Genesis 28:20-21

Vertrouwen op God …

Jakob was op de vlucht voor Ezau, omdat hij de zegen van de eerstgeborene door bedrog toegeëigend had. De Heere sprak tot de vluchteling en geeft hem wonderbare beloften, onder andere ook deze: "En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u terugbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, wat Ik tot u gesproken heb" (vers 15). Wat een genadige God had Jakob toch, dat hij van Hem een zo duidelijke en omvangrijke belofte ontving! Jakob zou alle reden gehad hebben, verblijd en rustig te zijn; maar hij deed op deze plaats, die hij vreselijk noemt, een belofte en sprak: "Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op deze weg …" (zie vers 20). God heeft hem dit alles toegezegd en niet alleen van "deze weg" gesproken, maar gezegd: "overal, waarheen gij trekken zult"; en toch geloofde Jakob Hem niet en zegt: wanneer (als) God. God, de genadige en lankmoedige God, laat Zich niet toornig maken, maar doet Jakob volgens al Zijn beloften. De patriarch wil als het ware een verdrag met God sluiten, maar God ziet de hardheid van zijn hart en neemt hem niet serieus; want pas bij de terugkeer naar het huis van zijn vader zou de HEERE zijn God zijn, en dat duurde nog goed twintig jaar. Maar in al deze tijd was God in het vreemde land met Jakob.

Laten wij toch niet op Jakob lijken, maar God en Zijn gegeven woord met ons hele hart vertrouwen!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW