6 jaar geleden

Geloven concreet (07)

7. De herderspsalm

Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ook een boek, dat een acht hoofdstukken lang lied bevat: het Hooglied van Salomo. Van de bestaande 150 Psalmen is zeker Psalm 23 de bekendste. Hij zou de “herderspsalm” genoemd kunnen worden. Lees het eens een aantal keren door. Duizenden en duizenden gelovigen hebben in moeilijke tijden aan deze psalm gedacht. Hij troost hen en ze vatten weer nieuwe moed. Het geloof van David, zijn vertrouwen in zijn Heer, was voor hen tot voorbeeld.

1. David wist wat het betekende om een herder te zijn. Want hij was zelf een herder. Hij trok met de kuddes van zijn vader door de velden van Bethlehem. David was grondig bekend met dit leven; met dit gevaarlijke leven, met zijn gevaren van dag en nacht. David moest soms zijn leven voor het schaap wagen. Bij welke gelegenheid (1 Sam. 17:34-35)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. David dacht: “Net zoals ik een herder voor mijn schapen ben, is de Heer mijn herder”. Toen hij dit lied geschreven had, kon hij zijn muziekinstrument nemen en zichzelf begeleiden bij het zingen. Zo componeerde David deze psalm. Welk instrument bespeelde hij (1 Sam. 16:14-18)?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Kan hij goed spelen? …………………………………..

Heb jij ook een muziekinstrument? Zo ja, welke?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. David was een goede herder. Maar wie zei dat Hij de goede herder was? Waar kun je dit in de Bijbel vinden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Heeft hij ook Zijn leven voor de schapen ingezet?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wanneer was dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. “De Heer is mijn herder”. Dit zijn maar vijf woorden. Maar elk van deze vijf woorden heeft een belangrijke betekenis. Men kan de nadruk leggen op elk van deze woorden. Als u zou mogen kiezen, op welk woord zou u nadruk leggen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

En waarom?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Een goede herder zorgt voor goede weiden (eten) en voor kalm water (drinken). Zo zorgt de Heer ook voor Zijn schapen. Hij zorgt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziele. Zo zegt de Heer Jezus in Johannes 6 vers 35:

“Ik ben ………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………”.

6. “Hij leidt mij zachtjes naar zeer stille wateren”.

De Heer doet dit ook. Wat lees je daarover in Johannes 4:14?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. “Hij leidt mij in in het spoor van de gerechtigheid”.

In Israël liepen de herders voor de kudde. Het schaap moest dus de herder volgen. De paden daar zijn niet altijd zo vlak en zo breed als hier. Soms leidt een dergelijk pad langs diepe afgronden. Maar de schapen hoeven niet bang te zijn, want de herder gaat vooraan. Hij leidt hen met zijn staf op de goede weg. Zelf zouden ze die weg niet vinden. Zij zouden zich vergissen en omkomen. We leren dit ook in Spreuken 16:25. Schrijf dit maar eens op!

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. In Israël zijn er vele kloven waar het bijna altijd donker is. Pas als de zon hoog aan de hemel staat, valt er een beetje licht binnen. In deze donkere kloven leven veel wilde dieren. Uit de duisternis loeren zij op hun prooi. Hoe gevaarlijk als een schaap alleen door zo’n kloof loopt! Wat zegt David in Psalm 23?

“Al ging ik ook ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………”.

9. “Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij”.

Bijna alle dieren kunnen zich op een of andere manier verdedigen. Kunnen schapen zich ook verdedigen? …………………… .

Schapen hebben daarom een bescherming nodig! De herder slaat de wilde dieren met zijn stok neer. Schapen hebben ook geen gevoel van oriëntatie. Ze lopen graag van de kudde weg. Zij hebben daarom ook leiding nodig! Hiervoor gebruikt de herder zijn …………………… . Zo beschermt en leidt de Heer Jezus, de goede Herder, ook Zijn kudde. Lees deze prachtige psalm opnieuw en denk daarbij aan de goede Herder.

10. De Psalmen zijn verdeeld in 5 boeken:

1e boek: Psalm 1 tot 41

2e boek: Psalm 42 tot ………

3e boek: Psalm ……… tot ………

4e boek: Psalm ……… tot ……….

5e boek: Psalm ……… tot ……….

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij

De stok was kort, had de vorm van een dijbeen en diende als verdedigingswapen. Wanneer een wolf kwam, liet de huurder het schaap in de steek en vluchtte, maar de goede Herder zette Zijn leven in voor de schapen (Joh. 10). Zo deed David het ook in 1 Samuël 17, waar hij tegen Saul kon zeggen: “Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem”. Is het voor ons geen troost en een sterke reden om te vertrouwen dat we een herder hebben, die de Zijnen beschermt? De Heer Jezus heeft Zijn leven niet alleen ingezet, maar Hij heeft Hij gaf het zelfs in de dood, waardoor de macht van de duivel vernietigd werd. “Als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan”, zei de Heiland, toen zij Hem gevangen namen (Joh. 18:8).

De staf is langer dan de bout en heeft een klein geweistang {mogelijk van een (dam)hert – vertaler} aan het einde. Hiermee kan men een stuk grond of een steen voor het schaap gooien om het te waarschuwen als het te ver gaat. Het dier schrikt dan en loopt terug naar de veilige kudde.

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW