6 jaar geleden

Geloven concreet (15) – slot

Repetitie les 11 tot 14

 

• Lees eerst de lessen 11 t/m 14 nogmaals rustig en geconcentreerd door.
• Bewerk daarna de herhalingsles.
• Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken.

1. Van wie lezen we in de Bijbel dat zijn werken boos waren?

…………………………………………………………

2. Doodslag is een erge zonde, een “boos werk”. Noem enkele boze werken:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Op een dag zullen de doden voor de grote witte troon staan en naar haar ………………………….. geoordeeld worden.

4. Maar: de toekomstige Rechter is vandaag nog steeds ………………………………………………….

5. Naast “boze werken” zijn er ook “dode werken”. Dode werken zijn werken die men doet om iets te verdienen. Wie zei: “Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”

……………..…………………………………….

Deze man wilde eigenlijk de hemel verdienen. Kan dat?

……….………………..

6. Aanvankelijk wilde Maarten Luther ook al het mogelijke doen om vergeving van zonden en vrede met God te verkrijgen. Geef enkele voorbeelden.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Helaas waren dit “dode werken”. Gelukkig bleef het niet zo. Hoe verwierf hij vergeving van zonden, vrede met God en het eeuwige leven?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Net zoals een slechte boom alleen maar ………………………………… vruchten voortbrengt, zo kan

een zondige natuur alleen maar ……………………………… voortbrengen.

Pas wanneer de mens een nieuwe natuur van God heeft ontvangen, kan hij “goede werken” doen.

8. Wie is hét Voorbeeld van goede werken voor ons?

……………………………………………………………

Van Hem lees je dat Hij goed doende door het land trok. Waar staat dat?

Handelingen …………………….

9. Wat deed de Heer Jezus op de bruiloft in Kana om te voorkomen dat de viering in een grote teleurstelling eindigde?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

10. De Heer Jezus genas vele zieken. Wij kunnen dat niet. Desalniettemin is er genoeg over om te doen wat we voor hen zouden kunnen doen! bijvoorbeeld:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Aan wie moeten we in het bijzonder denken (Jak 1:27)?

………………………………………………………………………………………………………

12. In Handelingen 9 vind je iemand die dat deed. Wat is haar naam?

………………………………………………………………………

13. Wat heeft deze vrouw gedaan?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Welk gevaar is met het doen van goede werken verbonden?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Verwachten! Wie verwachten wij?

………………………………………………………………………………………………………

16. Ja, Hij heeft Zijn discipelen en alle gelovigen beloofd weer terug te komen. Hoe zei Hij dat en waar staat dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

17. De Heer Jezus beloofde het aan Zijn discipelen juist toen ze heel verdrietig waren.

Wat voor ergs zou één van de twaalf discipelen gelijk doen?

………………………………………………………………………………………………………

En Petrus, die net had gezegd dat hij zijn leven voor de Heer zou geven, zou Hem voordat de haan

kraait  ……………………………………………………

Het ergste was dat de Meester hen verlaten zou, want Hij zei: “Waar ik heenga

…………………………………………………………………………………………………………………………”.

18. De discipelen waren verslagen, maar de Meester troostte hen met de belofte dat Hij spoedig zou terugkeren. Hij zal terugkomen om hen en ons te halen! Hij verlangt ernaar ons bij Zich te hebben, want Hij zei: “Vader Ik wil (vul verder in)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Waar staat dat? Johannes ………………………………

19. Wanneer komt de Heer? “Van die dag of dat uur weet (vul verder in)

……..………………..! (Markus ………………).

20. En toch kunnen we zeggen wanneer Christus komt. Hij komt ……………………………………!

Hoe vaak lezen we dit in het laatste hoofdstuk van de Bijbel?

………………….. maal.

21. Sommigen zullen spotten en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Maar we weten waarom God nog steeds wacht. 

Het is omdat Hij ……………………………….. is en niet wil, dat …………………………

……………………………………………………………………………………!

22. Christus komt terug, ja, Hij zal spoedig terug zijn. Het wachten duurt alleen tot de laatste gered is. We mogen naar Hem uitzien. Paulus schrijft aan de Thessalonikers dat zij zich bekeerd hebben om: (vul verder 2 belangrijke dingen in)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

23. In welke gelijkenis vinden we de woorden: “Zie, de Bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet!” en waar staat dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Waarom die anderen niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

24. Waar zal de ontmoeting van de Bruidegom en de bruid plaatsvinden?

…………………………………………………………………………………………

Dan zal hij de gemeente voor Zich stellen, verheerlijkt, zonder …………………………. ………

……………………….

Dan wordt de bruiloft gevierd, de bruiloft van het ……………………………….!

25. Wat gebeurt er met alle gelovigen die in de loop van de tijd zijn gestorven?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

26. De Heer zal hen roepen zoals Hij eens bij het graf van Lazarus heeft gestaan en riep:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Wat gebeurde er toen? …………………………………………………………………………………………

27. Wat gebeurt er bij klinken van de laatste bazuin? Noem 2 dingen!

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

28. Het nieuwe, verheerlijkte lichaam dat we ontvangen zal gelijkvormig zijn aan

………………………………………………………………………………………………………

© www.bibelkurs.com

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW