7 jaar geleden

Geloven concreet (14)

De bazuin zal klinken

We hebben in de vorige les gezien dat de Heer Jezus beloofd heeft terug te komen. Openbaring 22 verzekert ons driemaal dat dit spoedig zal gebeuren. De reden waarom de Heer nog niet terug is, dat mensen nog gered moeten worden. God heeft zo lang nog geduld. De wederkomst van de Heer Jezus om Zijn gemeente te halen, is het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd. Omdat we het onderwerp ‘verwachting’ slechts in twee lessen kunnen behandelen, moeten we ons beperken tot het ‘begin’, dat wil zeggen de wederkomst van de Heer Jezus, om Zijn hemelse bruid naar huis te halen.

1. Allereerst is het belangrijk eraan te denken, dat Jezus Zelf uit de hemel komt. Hij stuurt geen engel zoals bijvoorbeeld Gabriël of Michaël. Nee, Hij zelf komt ons halen. In welk vers van 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18 staat dit heel duidelijk?

Vers …………………

2. De Heer zal terugkomen uit de hemel. Op hetzelfde moment zullen we de Heer ontmoeten (1 Thess. 4:17). Je kunt je het zo voorstellen, alsof we worden aangetrokken door een sterke magneet. Zo zullen we met miljoenen andere christenen opgenomen worden en zo de Heer tegemoet gaan in de lucht. Wat moet er daarvoor eerst nog gebeuren?

1 Thess. 4:16: “……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………”.

3. De ontmoeting tussen de Heer Jezus, de Bruidegom en ons, de gemeente, de bruid, zal een zeer vertrouwelijke aangelegenheid zijn; onzichtbaar voor de ogen van de mensen die op aarde achter blijven. Het zal zijn als de hemelvaart van de Heer Jezus. In Handelingen 1 vers 9 lezen we dat een wolk

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Dan zal de Heer Jezus de gemeente, die Hij zo lief had én heeft, dat Hij Zichzelf voor haar aan het kruis overgegeven heeft, “voor Zich

 

……………………………………………………………………………………………………….…………”.

(Ef. 5:27)

5. Daarna zal de bruiloft worden gevierd, het huwelijk van het Lam. Je zult hier iets over vinden in Openbaring 19 vers 6-10. De bruid is dan de vrouw van het Lam en zij is bekleed met 

……………………………………………………………………………………………………….…… .

Zij krijgt een ereplaats in de onmiddellijke nabijheid van de Heer Jezus in heerlijkheid. Is dat niet geweldig?

6. Er is nog een belangrijke vraag niet beantwoord. De vraag is wat er gebeurt met degenen die stierven vóór de wederkomst van de Heer Jezus. Ook dit geheimenis wordt ons in de Bijbel verteld (1 Thess. 4:16 – zie vraag 2). “Want de Heer Zelf ….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Alleen de doden die in in Christus ontslapen zijn, zullen worden opgewekt. Wat voor soort mensen zijn dat?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De anderen blijven nog steeds in het graf en zullen later opgewekt worden om geoordeeld te worden. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen! Als je wilt, kun je hierover iets lezen in Openbaring 20 vers 11-15.

8. Ja, de Heer Jezus zal de doden die in Christus Jezus ontslapen zijn, net zo roepen zoals Hij eens bij het graf van Lazarus stond en riep (Joh. 11:43-44):

“Lazarus …………………………………………………………………………………………”.

“En de gestorvene ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Het uur zal komen, waarover de Heer Jezus in Johannes 5 vers 28 spreekt,

“dat allen ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………… van het oordeel”.

9. Noem 3 kenmerken hoe de Heer van de hemel zal neerkomen (zie 1 Thess. 4:16).

1. …………………………………………………………………………………………………….………………

2. …………………………………………………………………………………………………….………………

3. …………………………………………………………………………………………………….………………

We kunnen ons voorstellen dat een Romeins leger dit doet. Tot het opbreken werd driemaal op de trompet geblazen:

• Het eerste signaal betekende dat de soldaten zich moesten verzamelen;

• de tweede, dat ze zich moesten opstellen en dat betekende: bereidheid om weg te marcheren;

• de derde of laatste bazuin kondigde het vertrek aan.

Lees nu 1 Korinthe 15 vers 51-53. Is er sprake van trompetgeluid?

………………………

In vers ……… lees je van de laatste bazuin.

10. Bij het geluid van de laatste bazuin worden dus alle doden opgewekt, die in Christus Jezus ontslapen zijn. Maar er gebeurt nog meer. Wij, die de wederkomst van de Heer zullen ervaren als levend op aarde, zullen veranderd worden. Wat denk je, kunnen we met ons huidige lichaam in de hemel komen?

………………………………..

11. Het lichaam dat we nu hebben is zwak en sterfelijk. Het is een lichaam dat op deze aarde past en eten en drinken nodig heeft. Nee, dit lichaam is niet geschikt voor de hemel. Hij zal in één moment, in een 

……………………………………………………………

worden veranderd (1 Kor. 15:52).

12. Filippenzen 3 vers 20-21 zegt dat we de Heer Jezus Christus als Heiland (Redder) verwachten, die ons lichaam van vernedering zal

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

13. Stel je dat eens voor! Een nieuw, verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. We kunnen daarbij aan het lichaam van de Heer denken, dat Hij had na Zijn opstanding. Kun je enkele bijzonderheden noemen van dit opstandingslichaam? (zoeken in Joh. 20)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

14. In 1 Johannes 3 vers 2 lezen wij, dat het ogenblik komen zal, dat wij zullen zijn zoals Hij, “want wij 

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW