6 jaar geleden

Geloven concreet (11)

Boze werken – dode werken – goede werken

Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee onderwerpen bij elkaar horen.

Bij het ‘getuigen’ gaat het vooral om datgene wat we zeggen, wat we vertellen over God en de Heer Jezus.

Bij de “werken” gaat het vooral om datgene wat we doen. Beide zijn noodzakelijk. Woord en daad horen bij elkaar.

De Bijbel onderscheidt drie verschillende soorten werken: boze werken, dode werken en goede werken. Ik denk dat je wel begrijpt, dat we vooral de goede werken zullen behandelen. Niettemin zullen we in deze les eerst de boze en de dode werken in ogenschouw nemen.

1. Allereerst dus de boze werken. Dat zijn slechte, zondige dingen die men doet. Van wie lezen we bijvoorbeeld dat zijn werken boos waren? (1 Joh. 3:12)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Wat heeft hij gedaan? ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waar vindt je zijn geschiedenis en geef dit kort in eigen woorden weer?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. We zijn er zeker van dat doodslag een zeer ernstige zonde is die moet worden bestraft. Er zijn echter grote en minder belangrijke zonden en misstappen. Maak de lijst af: stelen, liegen, ongehoorzaam zijn en geef weer in welke bijbelteksten ze staan!

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. God registreert de zonden van alle mensen. En eenmaal zullen alle doden, allen die de Heer Jezus als Redder in hun leven niet hebben aangenomen, groten kleinen, staan voor de grote witte troon om door de Heer Jezus veroordeeld te worden. Waar kun je dat lezen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. De grote witte troon met de Heer Jezus als Rechter zou ons bang en angstig kunnen maken, omdat Hij alles over ons weet.

Maar gelukkig is deze Rechter vandaag nog steeds de Redder!

Als we naar Hem luisteren en in Hem geloven en in God die Hem gezonden heeft, zullen we niet veroordeeld worden. Wat staat er in Johannes 5:24 geschreven?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Leest voor jezelf alleen Johannes 5:22-29.

5. In de tweede plaats leest je van “dode werken” (Hebr. 9:14).

“Dode werken” zijn geen “boze werken”, maar werken die men doet om iets van God te krijgen; werken dus, waar je iets mee wilt verdienen. Een voorbeeld is te vinden in Lukas 18:18-23. Lees deze verzen maar eens. Deze man wil iets doen. Wat vraagt hij namelijk aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Hij is een serieuze jongeman en zeer godvrezend. Zoals je ziet, heeft hij veel goede dingen te tonen. Wat kan hij zeggen over het houden van sommige geboden die de Heer noemt?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. En toch mist hij iets. De Heer, die in zijn hart kan lezen, stelt hem op de proef. Wat moet hij uiteindelijk nog doen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Waarom kan hij dat niet?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Hadden zijn werken het gewenste effect?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Daarom zijn het …………… ………………………………………………

Hij kon er de hemel niet mee verdienen.

8. Als er iemand is geweest die zich heeft uitgestrekt om vrede te sluiten met God door goede werken, dan was het Maarten Luther. Uit een boek van W.G. van der Hulst geef ik enkele regels weer:

<<In een klooster veegde en boende hij de gangen, werkte hij als een arme knecht. In zijn cel bad hij eindeloze gebeden, zo vaak en zo lang totdat hij door vermoeidheid in slaap viel. Als hij dan uit de slaap opschrikte, strafte hij zichzelf net zolang totdat er bloed stroomde. Dagenlang sliep hij niet; dagenlang at hij niet; dagenlang leed hij onder ijzige kou, maar hij warmde zichzelf niet op. Hij wilde gewoon vroom zijn en alle goede en mooie dingen in het leven vergeten.

En waarom dat alles? Hij hoopte daardoor beter en vromer te worden. Hij hoopte daardoor dichter bij de hemel te komen, dichter bij God. Maar het duurde zo lang! En de hemel leek nog net zo ver weg, en God leek nog steeds zo verschrikkelijk te zijn als vroeger. Hielp het dan niets, helemaal niets, zijn vrome werk? – Een jaar later. Maarten Luther mag naar Rome reizen. In Rome bevindt zich de hoge marmeren trap die naar de kerk leidt. ‘Wie op zijn blote knieën de trap op kruipt, doet een goed werk’, zeiden ze. Luther begon te kruipen, maar … hoe moe als hij ook werd, hoezeer zijn knieën pijn deden, zijn hart werd daardoor niet gelukkiger en rustiger>>

Gelukkig heeft Maarten Luther zijn dwaalweg verlaten. Hij vond de juiste weg die God Zelf hem wees. Hij werd een gelukkig mens toen hij niet langer de hemel wilde verdienen door zijn eigen werken en eenvoudig steunde op het werk dat Jezus Christus op Golgotha volbracht had. Alleen zo ontving hij vergeving van zonden, vrede met God en het eeuwige leven.

Ken jij dit ook?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. In Efeze 2:8-9 lees je opnieuw duidelijk: “Want uit genade bent u behouden door geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt”.

En dan komt vers 10! Wat staat daar?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Dus toch iets doen! Jazeker! Goede werken! Niet om gered te worden, maar omdat we gered zijn! Niet om het eeuwige leven te verdienen, maar omdat we het eeuwige leven hebben!

Noteer ook dit vers.

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Weet je hoe we het eeuwige leven kunnen ontvangen? Wat is het antwoord hierop en waar vindt je dat heel duidelijk omschreven?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW