2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (6)

“Doe de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11).

Geestelijke strijd (deel 6)

 

Dit woord “standhouden” is heel belangrijk als het gaat om geestelijke strijd. Let op, het wordt drie keer gebruikt in Efeze 6 vers 11, 13 en 14; en ons wordt dus verteld om stand te houden. Standhouden heeft te maken met onze positie. Als volgelingen van Christus is onze positie in Christus en wij moeten in die positie staan! Hoe ziet dat eruit? Te veel mensen willen wegrennen als de tegenstand op ons afkomt, maar Jakobus 4 vers 7 zegt ons: “Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten.” Ons staande houden kan alleen als we ons onderwerpen aan onze God! Petrus vermeldt dit ook en herinnert ons eraan: “Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in <de> wereld zich voltrekt” (1 Petr. 5:8-9). Wij weerstaan de vijand op dezelfde manier als degenen tijdens de verdrukking hem zullen weerstaan; “En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot [de] dood” (Openb. 12:11).

Geestelijke overwinning zal er niet komen als wij ons niet onderwerpen aan de Heer! Paulus spreekt hierover in Romeinen 6 vers 11-13 en spoort ons aan: “Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam om aan zijn begeerten te gehoorzamen. En stelt1 uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van [de] ongerechtigheid, maar stelt1 uzelf voor God als uit [de] doden levend [geworden], en uw leden voor God tot werktuigen van [de] gerechtigheid.” Zo ziet het eruit “om stand te houden tegen de listen van de duivel”. 

Het is even belangrijk op te merken, dat dit ‘onderwerpen’ en ‘standhouden’ plaats moet vinden vóór de strijd, tijdens de strijd en ná de strijd. Ons wordt gezegd “stand te houden tegen de listen van de duivel” vóór de strijd; “weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden” tijdens de strijd; en “stand te houden” kan dus gelden voor vóór, tijdens en ná de strijd! 

Het standhouden tegen de vijand is verbonden met onze positie in Christus en onze onderwerping aan Hem als Heer. Mogen wij, met deze beide op hun plaats, “sterk zijn in de Heer” in het heetst van de strijd vandaag! 

 

NOOT:
1. Het eerste ‘stelt’ is een voortdurende zaak (presens), d.w.z. ‘laat het nimmer gebeuren’; het tweede is een eenmalig feit (aoristus), d.w.z. ‘laat het eens voor altijd gebeuren’ (zo ook 2x in vs. 19).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW