5 jaar geleden

Gedachten over Hebreeën 11 (1)

Praktisch geloof

In Hebreeën 10 vers 38 schreef de schrijver aan de Hebreeën, dat de rechtvaardige op grond van geloof zal leven. Maar wat betekent dat? Wat is een leven dat door geloof wordt gekenmerkt? Deze vraag is ook erg belangrijk voor ons! Het antwoord wordt in het 11de hoofdstuk door middel van vele voorbeelden uit het leven getoond. Maar daarvoor vinden we dit opmerkelijke vers, waarop we hierna iets willen ingaan:

“Het geloof nu is [de] zekerheid van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men niet ziet” (Hebr. 11:1).

In de oorspronkelijke tekst staat “geloof” (pistis) hier zonder lidwoord. Dit maakt duidelijk, dat het hier niet om een bepaald geloof gaat, zoals bijvoorbeeld het reddende geloof. De betekenis van geloof in Hebreeën 11 bouwt weliswaar daarop en gaat hiervan uit, maar wordt hier in een meer algemene zin gebruikt. Hier gaat het om het geloof, dat wordt getoond in onze dagelijkse praktische levenswandel. Het is niet het geloof dat ons tot kinderen van God maakt, maar die ons als kinderen van God kenmerken moet, zolang wij hier nog op aarde zijn. “Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen” (2 Kor 5:7). We kunnen zeggen dat voor de christen het geloof een altijd aanwezige variabele is in de vergelijking van onze levensomstandigheden en onze relatie met God. De vruchten van het geloof daarbij zijn:

  • Vertrouwen – het geloof stelt ons in moeilijke omstandigheden in staat om op God te vertrouwen, die boven alles staat.
  • Geduld – het geloof bewerkt in ons, dat we in de omstandigheden blijven, in plaats van er aan te ontkomen.
  • Hoop – het geloof laat ons vast op dat hopen, waarvan God eenmaal gezegd heeft, dat het zal gebeuren (bijv. onze opname).
  • Gemeenschap – het geloof dringt er bij ons op aan om niet alleen tevreden te zijn met onze redding, maar om gemeenschap met God te zoeken.
  • Gehoorzaamheid – het geloof stelt ons in staat om in gehoorzaamheid, zonder voortdurende bezwaren, te handelen naar Zijn Woord, en laat daarbij de gevolgen hiervan over aan God.
  • Vrees voor God – het geloof verhindert ons iets te doen, dat in strijd is met Gods heiligheid.
  • Godsvrucht – het geloof brengt ons ertoe vrijmoedig God te betrekken in alle dingen.
  • Getuigenis – het geloof laat ons vrijmoedig voor de wereld optreden en spreekt haar aan over genade en oordeel.

Vertonen deze vruchten zich ook in jouw en mijn leven?

Online in het Duits sinds 14.02.2014.

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW