5 jaar geleden

Filippi 2 vers 12

“… bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven”.

Uitwerken wat God in ons heeft gewerkt door Zijn genade.

Van deze passage wordt vaak verondersteld dat het een vermaning is om te werken voor de behoudenis, maar degenen die het zo toepassen, kennen de genade van God niet, noch de hoogste uitnemendheid van het werk van Christus (Ef 2:8-9). Deze woorden zijn geschreven voor hen die al behouden zijn, die het nieuwe leven in zich hebben, van nature en in kracht; zij oefenen uit datgene waarvoor zij behouden zijn in gehoorzaamheid aan Zijn wil tot Gods welbehagen. En wie kan het Woord van God gehoorzamen, behalve degenen die door genade Zijn kinderen zijn?

Toen ik in een van de goudmijnen was, zag ik hoe het kwarts1 uit het binnenste van de aarde bewerkt werd; vervolgens zagen we, dat de staven van geel metaal klaar waren voor verzending voor de Engelse munt. Het goud was daar allereerst in de mijn, maar het moest worden uitgewerkt om in de wereld bruikbaar te zijn om voor de eigenaren winst op te kunnen leveren. Zo is het voor ons die geloven – er moet gedrild worden alsmede toewijding zijn, er moet gewerkt worden, zodat datgene wat God in ons heeft geplaatst, kan worden uitgewerkt tot Zijn lof en heerlijkheid en tot zegen voor de mensen.

Maar in deze passage is nog een heel belangrijk punt, dat niet over het hoofd gezien mag worden; “want het is God Die in u werkt, zowel het willen als het werken” (vs. 13). We hebben van nature geen kracht in onszelf, en veel christenen zijn zeer teleurgesteld omdat zij dit over het hoofd zagen. Het is God Die in ons werkt beide het willen en het werken. Zoals een machtige elektrische dynamo de fabriek de kracht levert die nodig is voor de productie van datgene waarvoor het werd opgericht, zo óók werkt God in ons Zijn wil en weg door de kracht van de Heilige Geest, zodat we de Heer kunnen volgen, en Hem welgevallig zijn Die ons met zo’n dure prijs kocht. We moeten onze eigen behoudenis uitwerken, niet alleen opdat we getuigen voor God zijn, maar ook getuigen voor de mensen (vs. 15).

NOOT:
1. Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2 en behoort tot de meest voorkomende mineralen op de aardkorst. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de aardkorst (onder andere in graniet, zand). {WikiPedia}

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW