14 jaar geleden

Ezechiël 18:23

Duidelijk en niet mis te verstaan staat er in het Nieuwe Testament: “Een ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). Volgens dit getuigenis van de Bijbel is iedere voor God verantwoordelijke mens in zijn natuurlijke toestand een wetteloze, want hij heeft niet alleen een zondige natuur, maar hij heeft ook gezondigd. Alles, wat een mens onafhankelijk van God doet, waarin hij zijn eigen wil volgt, is wetteloos handelen en daarmee zonde. Omdat God heilig en rechtvaardig en te rein van ogen is om boosheid te zien, moet Hij de zonde oordelen; en het loon van de zonde is de dood. Maar God wil de dood van zondaars niet en Hij heeft er geen behagen in, dat de dood komt over de wetteloze. Hij wil veel meer, dat de wetteloze zijn boze weg verlaat en de zondaar zich tot Hem keert. Ieder mens, die de weg van de zonde verlaat, waardoor hij zijn hele leven en zichzelf in berouw en spijt voor God veroordeelt, ontvangt nu vergeving van zijn zonden en eeuwig leven door het geloof in de Heer Jezus Christus en Zijn volbrachte verlossingswerk. Alleen met het oog op dit werk van de Heer Jezus en Zijn offerdood aan het kruis van Golgotha, waar Zijn kostbaar bloed gevloeid heeft, kon en kan God zonden vergeven, want zonder bloedstorting is er geen vergeving.

Geliefde lezer, vraagt u zichzelf toch alstublieft eens af: Heeft u al de weg van de wetteloosheid verlaten, en hebt u zich al tot God gekeerd, waardoor u uw leven, dat u tot dan toe geleid heeft, veroordeeld heeft en uw zonden voor God beleden? Zo niet, doe dan vandaag nog boete voor God – dat wil zeggen belijd, vertel God uw zonden – en geloof in de Heer Jezus en Zijn offer, opdat u niet verloren gaat.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW