4 jaar geleden

Exodus 14 vers 13-14

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn”.

Stil zijn

Laten we uit de Schrift eens enkele voorbeelden van stilheid van geest overdenken die we vinden bij enige mannen en vrouwen van geloof.

Wat een waardig voorbeeld zien we bij Abraham, toen God hem opdroeg zijn zoon, het voorwerp van zijn vaderlijke liefde en het middelpunt van Gods beloften, te offeren (Genesis 22)! Geen enkele tegenwerping, geen morren, niet eens een zuchten! – De stilte in het hart van Maria van Bethanië maakt haar vrij van de zorgen die Martha heeft en laat haar gelukkig aan de voeten van de Heer Jezus zitten om naar Zijn Woord te luisteren (Luk. 10:39).

Stilte is er bij Petrus die in de gevangenis tussen twee soldaten sliep, met twee ketenen geboeid (Hand. 12:6). Ondanks dat hij wist dat Herodus Jakobus nog maar net met het zwaard omgebracht had!

Kijken we vooral naar het voorbeeld van de Heer Jezus! Psalm 16 laat ons profetisch de uitdrukking van Zijn vaste vertrouwen zien: “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet” (vs. 8). Er is vertrouwen in de morgen: “’s Morgens hoort U mijn stem HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit” (Ps. 5:4). – Vertrouwen overdag: “U verwacht ik de hele dag” (Ps. 25:5b). – Vertrouwen in de avond: “Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen; want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen” (Ps. 4:9).

Stilte boven het verleden, stilte met het oog op heden en toekomst – ach, dat zij toch onze harten vervulle!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW