10 jaar geleden

Een boom, geplant aan waterbeken …

Groeien en vruchtdragen

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3).

Deze boom is in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar een ieder die ook gered is door het geloof in Hem, is “gerechtvaardigd” door de genade van God en kan ook zo’n “boom” zijn. In hun geestelijk leven zouden zij niet moeten lijken op bloemen die overdag tot bloei komen en morgen verwelkt zijn, maar  liever een boom die constant groeit en steeds meer vrucht voortbrengt.

Wie echter zijn leven met God leidt, is nooit zonder hulp in de steeds veranderende levensomstandigheden. Zoals de illustratie van de boom geplant aan waterbeken ons de diepte van de verborgen hulpbron toont dat nooit opdroogt, zelfs niet wanneer periodes zonder regen of dauw aanbreken. De wortels van de boom nemen het vitale water ongezien op, zodat zelfs in een “jaar van droogte” er geen bezorgdheid hoeft te zijn (zie Jer. 17:8). Op dezelfde wijze ontvangen gelovigen in tijden van nood voedsel en kracht door het Woord van God, en dan ook door Christus Zelf. Dus vruchten worden na verloop van zekere tijd voortgebracht. De Heer Jezus zei: “… wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen”.

Behalve vrucht voor God is er ook een geloofwaardig getuigenis voor Hem in de wereld. Dit wordt aan de bladeren gezien die niet verwelken. Tenslotte, wie het Woord van God liefheeft en zich daarmee voedt, zal bloeien en voorspoedig zijn. Wat hem of haar ook overkomt of hoe de wereld hem of haar ook veroordeelt of behandelt, hij of zij zal verheugen in de zegen en instemming van God.

The Good Seed, © GBV Dillenburg

* * *

Wie is deze gelukkige van wie dit gezegd wordt? Het is de mens die zich van het denken en het doen van de goddelozen verre houdt, en zijn leven geheel naar de gedachten van God inricht, doordat hij met vreugde en interesse het Woord van God in zijn hart opneemt. Dit Woord bestond, toen deze Psalm werd gedicht, in de Oudtestamentische “wet van de Heer” en omvat vandaag onze gehele Bijbel.

Wat een treffend beeld: Er is een boom die diep in de grond zijn wortels uitstrekt en zo van het water van de nabijgelegen beken zijn vochtigheid haalt. Zo is zijn groei verzekerd en zijn bladeren verwelken niet. De vrucht komt dan vanzelf. Zij is, zoals de bladeren, het resultaat van gunstige levensomstandigheden.

Hebben wij allen een levensverbinding met het Woord van God, het “Water des levens”, en voeden wij ons dagelijks daarmee? Zoals bij onze boom, is het iets wat verborgen is. Maar het wordt gezien aan het resultaat. Daarom: “Zoals gij dan Christus Jezus, de Heere, ontvangen hebt, wandelt in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof” (Kol. 2:6-7).

Ook in uw en mijn leven zoekt God vrucht. Hoe gezegend als Hij ze op de tijd vindt die naar Zijn plan de juiste is! Zolang wij onze kracht uit het Woord van God halen, dan is dat zo. Dan toont de “vrucht van de Geest” zich niet vertraagd of mager, maar dan wordt de Heer in ons leven verheerlijkt. Wijzelf echter behoren tot hen, die Zijn Woord “gelukzalig” noemt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW