4 jaar geleden

Deuteronomium 16 vers 18

“U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft,  rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het het volk.”

Gerechtigheid onder het volk van God

God beval Israël om rechters en beambten aan te stellen en ervoor te zorgen, dat het volk met een rechtvaardig oordeel zou worden geoordeeld. God is rechtvaardig en zal Zijn ogen niet voor ongerechtigheid sluiten. “Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon” (Ps. 89:15).

Als gelovigen moeten we leren geen wraak te nemen. “Want wij kennen Hem Die gezegd heeft: Aan Mij [de] wraak, Ik zal vergelden’. En opnieuw: ‘[De] Heer zal Zijn volk oordelen’” (Hebr. 10:30). In 1 Korinthe 6 vers 1-8 berispt Paulus de Korinthiërs, omdat sommigen tegen elkaar een proces aanspanden. Hij toont hun de christelijke houding als hij vraagt: “Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever te kort doen?” Het was verkeerd om tegen elkaar te procederen.

Maar wat als er hulp nodig is bij verschillende zaken of conflicten? We gaan de wereld en de engelen oordelen, en dus moeten we in staat zijn de zaken van dit leven te beoordelen. Maar dit vereist werkelijke onderwerping aan de Heer. Als we wijze broeders vragen om rechter te zijn in een situatie, in de overtuiging dat ze de wijsheid hebben om dat te doen, moeten we ons ook achteraf onderwerpen aan hun oordeel. Maar als we weigeren te luisteren, omdat hun oordeel niet de gewenste uitkomst heeft, laat dit zien dat het vlees in actie is en er een gebrek aan onderwerping is. Het is dan geen verrassing als de problemen blijven voortduren.

God is rechtvaardig en Hij wil gerechtigheid onder Zijn volk. Maar als we onrecht lijden, laten we dan het voorbeeld volgen van Christus Die “Zich overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt” (1 Petr. 2:23), en geen gerechtigheid voor onszelf zoeken – dat we in alle dingen rechtvaardig wandelen in de ogen van God.

Alexandre Leclerc; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW