12 jaar geleden

De Toekomst: les 9 – Geheimenissen

Het is goed, wanneer wij dat wat wij tot nu toe leerden, eens figuurlijk voor te stellen. Men kan zich dan het een en ander waarschijnlijk beter voorstellen.

In 1 Korinthe 15 hebben wij gelezen, dat er wat de opstanding betreft, een orde (een opeenvolging) is:
De Heer Jezus is opgestaan (Eersteling)De gelovigen zullen bij Zijn komst opstaan (opstanding ten leven)De ongelovigen (de doden) zullen ten oordeel opstaan!

Volgens Openbaring 20 vers 4 tot 6 is liggen er tussen de eerste opstanding (ten leven) en de tweede opstanding (ten oordeel) minstens 1000 jaar.

1. Maar nu zijn er nog enkele problemen op te lossen. Een vraag, die bij iedereen zal opkomen, luidt: “Wat gebeurt er met de gelovigen, die nog leven op de dag dat de Heer Jezus terugkomt?” Gelukkig zijn wij niet de enigen, die dergelijke vragen stellen! Wij slaan 1 Korinthe vers 51-54 op, want daar vinden wij het antwoord.
Wat schrijft Paulus daar in de verzen 51 en 52?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Hij deelt een “geheimenis mee”! Nu is natuurlijk de vraag: “Wat is, bijbels gezien, een geheimenis?” Daarop geeft de Bijbel een duidelijk antwoord. Wij slaan daartoe de Romeinen-brief op, en wel hoofdstuk 16 vers 25 en 26. Wat wordt hier over een geheimenis gezegd?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Was dat in vroegere tijden bekend? …………………………….

Wanneer werd het geopenbaard? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Aan wie moet het bekend gemaakt (aangekondigd) worden?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Wij lezen iets dergelijks in de Efeze-brief, hoofdstuk 3 vers 1-10. Het is niet eenvoudig om dit gedeelte te begrijpen, maar niettemin kan men hier duidelijk zien, wat een “geheimenis” is! Normalerwijze is een geheimenis onbekend. Het is iets wat men niet weet!

Maar wat zegt Paulus in vers 3:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Aldus wist minstens de apostel Paulus het, wat het geheimenis was! Wie wist niets van dit geheimenis? (vs. 5)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Maar niet alleen aan Paulus werd het geheimenis bekend gemaakt. Ook

……………………………………………………………………………………………………………

wisten ervan. Misschien kunt u dat ook eens met de Kolosserbrief, hoofdstuk 1 vers 25-27 vergelijken.

Samengevat verklaren wij dat, bijbels gezien: Dat

  • een geheimenis in het Oude Testament niet bekend was;
  • het aan de apostelen en profeten van het Nieuwe Testament geopenbaard werd;
  • het door het Nieuwe testament (in profetische geschriften) de naties (volkeren) bekend gemaakt werd en wordt;
  • aldus elke gelovige de mogelijkheid heeft, dit geheimenis te leren kennen.

4. Nu kan men zich afvragen: “Waarom maakt men zo’n ophef over het woord geheimenis? Zo belangrijk kan dat toch ook niet zijn?” Toch wel! Wij gaan terug naar 1 Korinthe 15 vers 51 enzovoorts. Vat u de inhoud van dit geheimenis eens kort samen:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Nu slaan wij 1 Thessalonicensen 4:13-18, op. Leest u deze verzen eens goed door. Hier verklaart de apostel Paulus het geheimenis, waarover wij in de 1e Korinthe-brief gelezen hebben. Wat zal er op die dag allemaal gebeuren, waarop de gelovigen “in een oogwenk” veranderd worden. Wat zal volgens vers 16 eerst gebeuren?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

En daarna? (vs. 17)?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6. Dit onderwijs was in het Oude Testament onbekend. Maar nu wordt het interessant! Wist men in het oude Testament dan niet van de komst van de Heer? Jazeker! Maar niet van Zijn komst ter opname, maar in plaats daarvan van het oordeel en van de oprichting van het Duizendjarig Rijk. Wij lezen eens Zacharia 14.

Wat leest u in vers 9? …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wat leest u in vers 11?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wat staat in vers 16?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tot nu toe zijn de woorden van deze profeten nog niet uitgekomen! Wat moet er eerst gebeuren, alvorens dit kan gebeuren? Wij vinden dat in vers 4! Wie zal op de Olijfberg bij Jeruzalem staan?

……………………………………………………………………………………………………………

Wie zal dan komen (vs. 5 aan het eind)?

……………………………………………………………………………………………………………

Dus leest men in het Oude Testament ook al van de komst van de Heer!

* * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag proberen om  uw vragen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW