13 jaar geleden

De Toekomst: Les 2 – Jezus leeft!

In de eerste les hebben wij gezien, hoe de Heer Jezus Christus doden opgewekt heeft. Als er dus iemand kan meespreken over de vraag: “Is er leven na de dood?”, dan is Hij het! Want  zover ik weet, heeft doden opwekken tot tot nu toe niemand gedaan. Behalve natuurlijk de discipelen van de Heer, die het in Zijn naam gedaan hebben. Ook moeten dezen hebben dus het recht hierover mee te spreken!
Maar wat tot tot nu toe ook nog niemand gedaan, is het volgende: Wie is er ooit gestorven en is daarna “uit zichzelf” weer opgestaan? Behalve Jezus Christus niemand! Dit wordt nog interessanter, als wij bedenken dat hij dat meerdere keren vooraf gezegd heeft.

1. Wilt u Mattheüs 16 vers 21-23 eens opslaan? Wat verklaart daar de Heer Jezus? Besteedt in het bijzonder aandacht aan de laatste woorden (van vers 21)!

Wat lezen wij in hoofdstuk 17 vers 22 en 23?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hetzelfde lezen wij in hoofdstuk 20 vers 19 aan het eind!

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dat werd gehoord! Zelfs de farizeeërs en de schriftgeleerden hadden het gehoord! Want wat lezen wij in hoofdstuk 27 in vers 62 tot 64? Wilt u dit kort samen vatten?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

De discipelen – dat waren overigens normale mensen als u en ik – hadden het ook gehoord. Maar zij wisten niet, wat zij daarmee moesten aanvangen. Hij zou sterven en opstaan? Met deze woorden van de Heer wisten ze helemaal niets te beginnen. Maar nadat Jezus gekruisigd en begraven was, stond Hij op!

2. Hoe nu was de eerste reactie deze discipelen? Slaat u Lukas 24 vers 1 tot 12 alstublieft eens op. Wat lezen wij in vers 11?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u het? het waren mensen als wij. Zij geloofden zulke onzin niet! Alleen veranderde hun mening, nadat zij Hem gezien hadden! Lees eens de volgende gedeelten door:

• Mattheüs 27 vanaf vers 62 tot en met het aansluitende hoofdstuk 28.
• Markus-evangelie hoofdstuk 16.
• Lukas-evangelie hoofdstuk 24.
• Johannes-evangelie hoofdstukken 20 en 21.

Misschien zegt u nu: “Er zijn daar toch tegenstellingen! Dat kan dus niet waar zijn!” Leest u dan alstublieft bijlage 1 van deze cursus door. Misschien wordt u het daardoor duidelijk, dat dergelijke schijnbare tegenspraak helemaal niet betekent, dat de geschiedenissen niet gebeurd zijn!
Wat predikten dezelfde discipelen enkele weken later? In het openbaar verdedigden zij dat Jezus opgestaan was. Wat leest u in Handelingen 2 vers 32?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Saulus – de latere apostel Paulus – was een fanatieke Jood. Dat van Jezus geloofde hij niet! Zulk een stompzinnigheid: te geloven, dat er een mens zou zijn, die gestorven en dan weer opgestaan zou zijn. Dat bestaat toch niet! Wat deed Saulus daarop (Hand. 8:1-3)?

Hoe hij tegen de gelovigen te keer ging, lazen wij in Handelingen 26 vers 8-11. Lees u dat nog eens door: Gruwelijk, wat hij allemaal deed.
Hoe lang heeft hij de gelovigen vervolgd? Tot hij Jezus ontmoette! Wie sprak er met hem? Leest u maar hoofdstuk 9 vers 4 tot 6.
Wie vervolgde hij?

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Slaat u nu eens de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs open, en wel hoofdstuk 15 vers 1-19. Lees dit gedeelte eens goed. Schrijft u alstublieft de conclusie van deze uiteenzetting op (vers 17 tot 19):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Valt het u op, hoe zich het leven van deze man volledig veranderd heeft, nadat hij de levende Heer Jezus ontmoet heeft?

Jezus leeft en God heeft Hem zowel als Heer als tot Christus gemaakt (Hand. 2:36).

God heeft Hem, zo zegt de Heilige Schrift, tot Heer gemaakt: Hij heeft het gezag! De bijbel noemt Hem zelfs de “Koning der koningen“ en de “Heer der heren”. Hij heeft doden opgewekt. Hij is opgestaan en leeft. Hij is aan de mensen verschenen en heeft tot hen gesproken. Het leven van vele mensen werd daardoor veranderd. Daarom schijnt het mij zinvoller, om naar Hem te luisteren dan naar de vele mensen, die beweren, iets om te zijn of te weten. Weet u: Deze mensen sterven ook!

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling, tenzij anders aangegeven.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW