16 jaar geleden

De profeet Daniël (1)

Gebruikte Bijbelvertalingen: voor het Oude Testament: De Statenvertaling; voor het Nieuwe Testament: Herziene Voorhoeve-Vertaling of Telos-vertaling. Indien anders wordt dat zoveel mogelijk vermeld.

Praktische tips:

Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”. Wilt u wel de aanmeldingsbon onderaan de deze les invullen. U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

Hoofdstuk 1

 

Moeilijkheden kende ook Daniël en alles leek hem tegen te zitten. Hoewel zal blijken, dat God met dit alles een bedoeling had. We zullen ontdekken dat er in zijn geschiedenis ook voor ons hele belangrijke lessen zitten. En we zullen zien, dat het Woord van God actueel is, ook voor de tijd waarin wij leven.
Soms hoort men wel eens smalende opmerkingen over de Bijbel. “Geloof jij dat nog?” “Zulke verhaaltjes”. “Och, een mooi geschiedenisboek, dat wel misschien, maar verder …”.
Er is er natuurlijk maar één die zulke gedachten en gezegden wil bewerken: de satan. Hij bewerkt kritiek. Hij wil niet dat wij ons bezighouden met het Woord van God. En het zint hem al helemaal niet als wij de Bijbel zien als het Woord van God voor elke dag. Hij wil niet dat wij de Bijbel geloven van het begin tot het eind. Hij zal dan ook steeds proberen te verhinderen om met de Bijbel bezig te zijn. Maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend (zie 2 Korinthe 2:11). Daarom: Het is een heel goed besluit om de Bijbel, het Woord van God te lezen en te onderzoeken. U bevindt zich dan in het goede gezelschap van de Bereeërs. Het is zeer raadzaam hen hierin te volgen. Wat deden zij dan? “Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11). En zeker niet zonder succes en zegen!

Vraag 1. Wat is Gods Woord voor ons? (zie Psalm 119:105)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Het boek Daniël is eigenlijk verdeeld in twee stukken.
Deel 1: de geschiedenis van vier heidense wereldrijken (hoofdstuk 1-6).
Deel 2: de openbaringen van God aan Daniël (de hoofdstukken 7-12).

In Jesaja 39 vers 5 tot 8 lezen we een profetie, die in Daniël 1 in vervulling gaat.

Vraag 2. Noem hiervan twee dingen.

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

Het joodse volk was afkerig geworden van God. Op een enkeling na! Er was een heel klein aantal dat trouw wilde blijven aan God en Zijn Woord. Zij wilden doen wat naar de gedachten van God was. Daniël, Hanánja, Mísaël en Azárja bleven “pal staan”.

Vraag 3a. Wat lezen wij in vers 8 van Daniël (en ongetwijfeld dachten zijn vrienden ook zo)?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 3b: Welk vers uit Handelingen 11 zouden we hiernaast kunnen leggen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Des te moeilijker het hun gemaakt werd, des te meer hielden zij aan hun geloof vast. Zij waren daarin zeer beslist. En God gaf daarop Zijn beloning! Want ten eerste lezen we in vers 9: “En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen”.
En ze kregen ander voedsel.

Vraag 4. Wat was het gevolg hiervan na tien dagen?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Maar dat was nog niet alles! God gaf nog meer! Hun trouw werd nog meer beloond!

Vraag 5. Wat kregen ze nog meer? (vers 17)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Hierin zit een zeer belangrijke les voor ons: God neemt het op voor hen, die het voor Hem opnemen. Voor hen, die zich niet schamen om Christenen genoemd te worden. Daar bedoelen wij niet mee: het bij een bepaalde kerk of groepering horen. Nee, een echte Christen is hij of zij, die weet – dus gelooft – dat de Heer Jezus de straf voor zijn of haar zonden heeft gedragen op het kruis van Golgotha. Dan behoort men tot het lichaam van de Heer Jezus Christus, tot die ene gemeente, die ontstaan is op de Pinksterdag en is men behouden voor de eeuwigheid. En wij hopen en bidden van harte dat dat geldt voor iedereen die deze les maakt of zich op een of andere manier met deze lessen bezig houdt.

Voor elke oprechte Christen geldt dat de Heer zal helpen. Altijd! Als wij ons maar niet inlaten met de dingen van deze wereld. Daar bedoelen we mee: dingen die niet tot eer van Hem zijn. Dan denken we misschien aan stelen, inbreken, moorden enzovoorts. Maar dat niet alleen. Er zijn veel dingen in het leven waar we de Heer mee “bedroeven”. Sommigen leven voor hun huis, hun auto, hun vakantie, hun dure stereo-installatie, hun video-, dvd- of cd-recorder, hun t.v. of pc … Op zich zijn dat geen verkeerde dingen, maar … als zij de eerste plaats in ons leven innemen, is het wel goed mis!

In de Bijbel lezen we iets heel anders!

Vraag 6. Wat staat er in Mattheüs 6 vers 33?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 7. Wat lezen wij in Kolosse 3 vers 1?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Daniël en zijn vrienden hebben zich niet ingelaten met de dingen van de wereld. Laten wij net zo “standvastig” zijn als zij! Ook al lijkt het dan allemaal veel moeilijker te zijn. “Lijkt”, want in werkelijkheid is het niet zo. Laten we dat toch niet denken! Laten we niet jaloers worden op hen die niet bij God horen. Ook Asaf in Psalm 73 zegt het eerst zo: “Ik was nijdig op de dwazen, ziende de vrede van de goddelozen” (vers 3). En in vers 12: “Ziet, dezen zijn goddeloos; nochtans hebben zij rust in de wereld …”. Hij dacht dat de goddelozen het beter hadden dan hij. In vers 13 zegt hij: “Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd …”. Maar dan komt gelukkig vers 17 tot 20 van die Psalm! Als we alleen maar het eerste deel van deze psalm lezen, kunnen we diep ongelukkig worden!

Vraag 8. Geef de strekking van deze psalm met eigen woorden zo kort mogelijk weer.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dan komt Asaf tot de erkenning hoe erg het met hem gesteld was. “Ik was een groot beest bij U” (vers 22). De Herziene Statenvertaling heeft: “Ik was een redeloos dier bij U”. Laten ook wij niet afgunstig worden op anderen. Laten we uit deze geschiedenissen de les leren, altijd trouw aan God te blijven en ons alleen met Hem bezig te houden.

Vraag 9. Hoe zegt Asaf dat in vers 25?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ja, als wij dat geleerd hebben en ons oog en hart alleen maar naar boven, op Hem richten, dan hebben we vrede in het hart. Als het dan soms moeilijk is kunnen we toch zingen:

Met de vrede Gods in ‘t harte,
ga ik hier door smart en strijd;
eeuw’ge rust vind ik daarboven
in des Godslams heerlijkheid.

Daniël en zijn vrienden hebben ervaren dat het het beste is om op God te vertrouwen.
Ook Asaf heeft dat ontdekt. En u en ik? Denkt u daar wel eens ernstig over na?

Vraag 10. Wat zegt Asaf in vers 28?

………………………………………………………………………………………………………………………..

En u? Wat zegt u?

Zie zo, dit was de eerste les. Veel zegen toegewenst en zo de Heer wil tot de volgende les!

 

* * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd: …………………………………………………………………………………………………………..

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

Wil je ook mee doen? Vul de bon hierboven in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 2 weken) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW