19 jaar geleden

De openbaring en het wezen van God (3)

Psalm 119 vers 130a

Les 3

Beste cursist(e),

Als iemand ons vraagt naar ons geloof, dan zijn we toch wel ‘verplicht’ om daarvan te getuigen. Zo lezen het ook in 1 Petrus 3 vers 15: “… en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is …”.
Daarom willen we het in deze les hebben over hoe God Zich aan ons openbaart, dus hoe Hij Zich kenbaar maakt aan de mens. Hij doet dat op verschillende manieren, vijf willen we aan de hand van de Bijbel met elkaar overdenken. Misschien dat deze les(sen) er aan mogen meewerken, dat we aan anderen iets kunnen vertellen over die grote God, Schepper van hemel en aarde!

Gods openbaring in de natuur

 

Elk mens kan God uit (door) de natuur kennen. Dit is altijd zo geweest. Psalmdichters hebben de heerlijkheid van God, Zijn majesteit en macht bezongen. Kijk maar eens in Psalm 19 en 104.

Vraag 1. Wat openbaart God door de natuur aan Zijn schepselen? (Lees maar Romeinen 1 vers 19 en 20.)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2. Waarvoor wordt God, Die op de troon zit, in de hemel de lof toegebracht? (Kijk maar eens aan het eind van Openbaring 4).

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Gods openbaring in de Bijbelse geschiedenis

 

Als wij de volgende teksten lezen, dan zien we dat satan driemaal door de Heer Jezus “de overste van de wereld” wordt genoemd (in Johannes 12 vers 31, 14 vers 30 en 16 vers 11). Toch staat de Heer God boven satan. Hij kan niets doen zonder dat God het toelaat.
Hierbij kunnen we denken aan de geschiedenis van Job. Satan kon hem heel veel leed aandoen, maar het was God Zelf die grenzen had gesteld. Tot hier toe en niet verder!
Natuurlijk geldt dat nu ook nog! God staat boven alle machten van de wereld.

Vraag 3. Waarom moeten we dan toch aan de overheid gehoorzaam zijn? (Zie het begin van Romeinen 13).

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Gods openbaring door het geweten

 

Elk mens heeft een geweten. We hebben dat allemaal wel eens gemerkt. in een bepaalde situatie kan het plotseling gebeuren, dat een stem binnen in je zegt dat je iets niet, of juist wel, moet doen. Het geweten waarschuwt de mens voor dat wat niet goed is. En het geweten zegt ook dat er “iets” moet zijn, Dat boven alles staat. Daarom aanbidden miljoenen mensen afgoden (die ze zelf bedacht hebben).
In Romeinen 2 vers 14 tot en met 16 lezen we dat heidenen, die de wet niet kennen, luisteren naar die innerlijke stem. Er staat: “… daar getuigt ook hun geweten van …”. Zij zullen naar dit licht beoordeeld worden.

Vraag 4. Lees eerst 1 Timotheus 4 vers 1 en 2. Hoe kan het dat iemand zijn geweten tot zwijgen kan brengen?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Gods openbaring in Zijn Woord

 

God spreekt tot ons door Zijn Woord, de Bijbel. We lezen meer dan 400 keer in de Bijbel: “God zei”, “De Heer sprak” enzovoorts.
Wij mogen de Heer elke dag danken voor Zijn Woord. Dat wij Dat mogen bezitten! Want daardoor stelt de Heer ons in staat Zijn Stem te horen. En wie naar Hem luistert kan voor eeuwig behouden worden. Wat een genade!

Gods openbaring in Zijn Zoon

 

In de tekst in Hebreeen 1 staat dat God sprak door de Zoon. Maar eigenlijk is onze vertaling niet juist, want in de grondtekst (oorspronkelijke tekst) staat: “God sprak in Zoon”. Dat betekent dat God niet sprak door middel van iemand, zoals destijds bij de profeten, maar Hij Zelf kwam en sprak.

Vraag 5. Lees Johannes 14 vers 1 tot en met 14. Wat getuigt de Heer Jezus van Zichzelf, tegen Filippus?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hierin zien we iets van het grote wonder van een Drieënige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

In de Bijbel zien wij heel duidelijk dat Vader, Zoon en Heilige Geest Eén in wezen zijn. Ook in Genesis 1 vers 26 en 27 zien we dat duidelijk. Er staat: “Laten wij …” en “schiep”! Als hier sprake was van meerdere Personen, dan had er “schiepen” moeten staan. En vergelijk voor u zelf ook maar eens Genesis 1 vers 1, (waarin gesproken wordt over God de Schepper) en Kolosse 1 vers 15 tot en met 17 (alles geschapen door de Heer Jezus).

We hebben nu verschillende openbaringen van God aan de mensen gezien. De Heer Jezus is niet alleen op aarde gekomen om van de Vader te vertellen. Nee, in de Heer Jezus zien we, met eerbied gezegd, het Bewijs van Wie God voor ons wil zijn.

a) Gods Alwetendheid zien we in vers ………………….. God is ook heilig.

Vraag 8. Wat heeft Gods heiligheid ons te zeggen?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nu eerst Efeze 2 vers 1 tot en met 10 lezen.

Vraag 9. Ook in dit gedeelte (van Efeze 2) worden vier eigenschappen van God genoemd. Welke zijn dat?

  1. ………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ………………………………………………………………………………………………………………..
  4. ………………………………………………………………………………………………………………..

Een hartelijke groet en D.V. tot de volgende les.

 

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (over ‘bekering en wedergeboorte’) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW