19 jaar geleden

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5)

“De opening van Uw woorden geeft licht”

Psalm 119 vers 130a

Les 5

Beste cursist(e),

De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest (Genesis 1 vers 2 – Openbaring 22 vers 17).
De Heer Jezus is de tweede Persoon in de Godheid en de Heilige Geest de derde Persoon. We hebben al eerder gezegd, dat de Goddelijke Drie-eenheid voor ons moeilijk te begrijpen is. Vooral om de Heilige Geest als derde Persoon te zien, is moeilijk. Hopelijk is het na deze les wat beter te begrijpen.

De Geest heeft Zich niet als een Mens op de aarde geopenbaard, zoals de Heer Jezus. Wel daalde de Geest als een duif op de Heer toen Hij gedoopt werd (Lukas 3 vers 22). Maar … we mogen nu niet denken dat de Heilige Geest er uitziet als een duif! En juist omdat het zo moeilijk is dit alles te begrijpen, denken velen dat de Heilige Geest meer een Kracht dan een Persoon is. Dit is een foutieve gedachte! Door dit te denken, doet men aan de eer van de Heilige Geest tekort.

Vraag 1. Uit de volgende teksten blijkt dat de Heilige Geest een Persoon is. Schrijf in het kort op waarom, zoals het volgende voorbeeld:
1 Korinthe 12 vers 11: Hij heeft een wil.

Romeinen 8 vers 26:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Romeinen 15 vers 13:

………………………………………………………………………………………………………………………..

1 Korinthe 2 vers 10:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor de komst van Christus werkte de Geest vanuit de hemel op aarde (Exodus 31 vers 3, Numeri 27 vers 18, 1 Samuël 16 vers 13 en 14).

Vraag 2. Hoe blijkt dat in het Oude Testament het werk van de Geest tijdelijk was?
1 Samuël 16 vers 14:

………………………………………………………………………………………………………………………..

En in Psalm 51 vers 13:

………………………………………………………………………………………………………………………..

De Zoon van God was in het Oude Testament nog niet als dusdanig bekend. De Heilige Geest ook niet, wel wordt er gesproken over: Geest van God.

Vraag 3. Welke heerlijke beloften over de Heilige Geest geeft de Heer Jezus voor Hij naar de hemel gaat? Lees: Handelingen 1 vers 4 tot en met 14.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST

 

We lezen in Lukas 3 vers 16 dat Johannes de Doper hier al over sprak. Maar … we moeten dit vers wel goed lezen! Er staat niet, dat Hij zal dopen met het vuur van de Heilige Geest (zogenaamde geestesvuur)! Nee, er staat: “Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”. Dat zijn twee dingen!
“Vuur” is in de Bijbel altijd een beeld van oordeel (beproeving). Dat zien we ook duidelijk in het volgende vers, Lukas 3 vers 17. Het eerste gedeelte van die tekst (“… in Zijn schuur verzamelen …”) slaat op de eerste komst van Christus op aarde. En het tweede gedeelte (“… met onuitblusbaar vuur verbranden”) slaat op Zijn wederkomst om te oordelen.

In Handelingen 1 hebben we gezien, dat de Heer Jezus tegen Zijn discipelen zegt: “… maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden …” (vers 5). De Heer spreekt wel tegen hen over dopen maar niet over vuur! Dopen is een symbool van eenwording. Dat gold voor de gelovigen in die tijd en nu! Voor hen geldt het vuur niet.

Voor hen kwam de Heilige Geest in genade neer. Ze werden gedoopt met de Heilige Geest.
Het Woord van God spreekt zeven maal over de doop met de Geest. Allereerst in Mattheüs 3 vers 11, Markus 1 vers 8, Lukas 3 vers 16, Johannes 1 vers 33 en Handelingen 1 vers 5. Deze 5 teksten wijzen er op dat het nog gebeuren moest voor de discipelen. Dan in Handelingen 11 vers 16 wijst Petrus terug naar de doop die in Handelingen 2 had plaats gevonden. En tenslotte voor de zevende keer lezen we het in 1 Korinthe 12 vers 13. Over dit vers gaat de volgende vraag.

Vraag 4. Hoe blijkt dat deze doop met de Heilige Geest, gold voor de Korinthiërs en gelukkig ook voor ons, die geloven?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Alle gelovigen zijn dus tot een lichaam gedoopt. Ook het ene brood bij het avondmaal spreekt hiervan (1 Korinthe 10 vers 17).

Vraag 5. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 16 tegen de gemeente te Korinthe, en ons?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dit betreft de gelovigen gezamelijk. Maar in 1 Korinthe 6 vers 19 gaat het om iedere gelovige persoonlijk. Daar wordt ons lichaam gezien als een tempel. Lees die tekst maar na.

Vraag 6. Welke verantwoording houdt dit voor ons in?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

WORDT VERVULD MET DE HEILIGE GEEST

 

Het ontvangen van en vervuld worden met de Heilige Geest wordt wel eens met elkaar verward. Wat het eerste betreft kunnen we heel kort zijn. We hoeven niet te bidden om de Geest te ontvangen, omdat wij Deze al ontvangen hebben toen we in de Heer Jezus geloofden en Hem aannamen als onze Heer en Heiland. We mogen daar voor danken! als … we tenminste de Heer Jezus kennen als onze Verlosser!

Vraag 7. Wanneer ontvangt iemand dan de Heilige Geest? (kijk maar eens in Efeze 1 vers 13).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

En dan mogen we ook danken voor wat we lezen in Romeinen 5 vers 51.

Het vervuld worden met de Heilige Geest is iets heel anders! Dat is afhankelijk van onszelf! Want we lezen in Efeze 5 vers 18: “… word vervuld …”.

Als iemand dronken is zegt men: “Hij is onder invloed” (van sterke drank). Maar wij, gelovigen, MOETEN onder invloed zijn van de Heilige Geest! Moet ik daar om bidden? Nee, je moet rein zijn. Als er in ons hart geen, verkeerde dingen gevonden worden, dan kan men vervuld worden met de Heilige Geest. We mogen dus wel bidden, dat de Heer het verkeerde uit ons hart wil wegnemen, zodat er “ruimte is” om vervuld te worden met de Geest! Denk maar aan het volgende: een glas kan niet vol water zijn, als er ook stenen in zitten. Als de stenen verwijderd zijn, dan pas kan het glas helemaal gevuld zijn met water.

Vraag 8. Wat zijn de gevolgen als we vervuld zijn met de Heilige Geest? (lees maar Efeze 5 vers 18 tot en met 20).

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vraag 9. Als we Galaten 4 vers 5 en 6 lezen, wat is dan het heerlijke dat wij door de Heilige Geest mogen weten?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

De zekerheden van ons geloof en in Gods zegeningen liggen niet in ons gevoel! Gelukkig niet. De Heilige Geest is niet alleen onze Trooster (Johannes 14 vers 26). En Hij doet meer als alleen maar voor ons bidden (Romeinen 8 vers 26). Hij is ook onze Leidsman (Galaten 5 vers 18). Wij moeten naar Hem luisteren, Hij is onze Raadsman.

We moeten voorzichtig zijn met onze eigen gevoelens. Soms verlangen we ergens naar en denken dat de Heilige Geest ons dat ingeeft. Maar … hoe kun je nu zeker weten dat de Heilige Geest iets in je werkt? Het antwoord moet zijn: Het kan nooit iets zijn, wat Gods Woord tegenspreekt. De Heer moet er door verheerlijkt, groot gemaakt, worden. En is dat niet het geval, dan mogen we gerust zeggen, dat we ons laten leiden door eigen gevoelens, en verlangens.

Het gaat er niet om wat ik wil, maar wat de Heer wil! En dan kan er best een moeilijke weg voor ons liggen. Denk maar eens aan het leven (en hun einde) van bijvoorbeeld Stefanus en Paulus. Maar een voor ons moeilijke weg, in opdracht van en met de Heer is vele malen beter, dan een, naar ons idee, gemakkelijke weg, zonder de Heer!

Laten wij net als Paulus aan de Heer vragen: “… wat wilt U dat ik doen zal?” (Handelingen 9 vers 6)

Vraag 10. En laten we oppassen want men kan de Heilige Geest, volgens

………………………………………………………………………………………………………………………..

Efeze 4 vers 30: ………………………………………………………………………………………………..

1 Thessalonisencen 5 vers 19: ……………………………………………………………………………

Handelingen 7 vers 51: ………………………………………………………………………………………

Zoals aan het begin van deze les gezegd is, vinden we het laatst over de Geest in Openbaring 22 vers 17. Daar is het gebed van de Geest en de Bruid (Gemeente): “Kom!”

En voor wie nog niet bereid is, voor wie de Heer Jezus nog niet kent, geldt: “… en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets” (Openbaring 22 vers 17).

D.V. (= als God wil) tot de volgende les.

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (over ‘bekering en wedergeboorte’) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW