14 jaar geleden

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11a)

Les 11

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Mattheüs 24:35).

 

Beste cursist,

Deze les gaat minder in op leerstellige onderwerpen. De volgende les (les 12) is een korte samenvatting over wat de profetieën ons leren over de toekomst des Heeren. Deze les geeft tevens uitleg op de belangrijkste profetische lessen uit Mattheüs 24 en 25. De nu voorliggende les gaat meer in op de woorden van troost, bemoediging en vermaning van de Heere.

In de hoofdstukken 24 en 25 van het Mattheüs-evangelie spreekt de Heere Jezus zijn grote toekomstrede uit. In hoofdstuk 24 spreekt de Heere over de toekomst van Israël; in hoofdstuk 25, de verzen 1-30 over de toekomst van het koninkrijk der hemelen (de tijd waarin wij nu leven), en vanaf vers 31 tot het eind over de toekomst van de volken. De discipelen stellen in Mattheüs 24:3 drie vragen:

Vraag 1:

Welke drie vragen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

De Heere geeft in de hoofdstukken 24 en 25 antwoord op deze vragen. Hij spreekt daarbij liefdevolle bemoedigingen, waarschuwingen en vermaningen uit voor hen die in de eindtijd leven. Dit is een zeer lieflijke gedachte. De Heere weet alles wat nog staat te gebeuren, tot in de bijzonderheden nauwkeurig. Wat doet Hij echter, als Hij over de toekomst spreekt? Niet de toekomst, maar zij die Hem toebehoren, staan centraal. De kern van zijn rede ligt hierin, dat Hij de Zijnen wil bewaren en bemoedigen.

Vraag 2:

Wat leest u hierover in Mattheüs 24:25?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vanuit onze zicht gezien komt daar nog een tweede hoofdzaak bij: Het gaat niet om de toekomst, maar om Zijn toekomst! Eens zal aller oog Hem zien in de eer en heerlijkheid die Hem toekomt.

Vraag 3:

In Mattheüs 24:4-5 waarschuwt Hij ons voor een eerste gevaar in de eindtijd. Welk gevaar?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

We zouden misschien denken dat dit voor ons niet geldt, maar leest u eens 2 Korinthe 11:3-4! In Romeinen l:1-3 lezen we dat het evangelie van God het evangelie aangaande Zijn Zoon is. Afwijken van het evangelie van de genade is dus afwijken van Christus, en van de genade die in Christus Jezus is. Wij kunnen en hoeven niets aan onze behoudenis toe te voegen. Alleen geloof in Hem! Laten we op niets anders bouwen dan op Hem!

Vraag 4:

In Mattheüs 24:6 waarschuwt Hij voor een tweede gevaar. Welk?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Geldt dit voor ons? Jazeker! Zelfs bij veel kleinere dingen in ons leven dan oorlog, kan onze ziel al schreeuwen tot God (Psalm 42:2). Hoe kunnen ook verschrikkingen in de wereldpolitiek ons verontrusten! Laten we vasthouden aan het Woord: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde … en zie, Ik ben met u, alle dagen …” (Mattheüs 28:18,20).

Vraag 5a:

In Mattheüs 24:11 wordt een derde gevaar genoemd. Welk?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Niet, te onderschatten!

Vraag 5b:

Wat zegt Handelingen, 20:29-30 hierover?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoe kan het ook ons gebeuren, als wij ons aan grote mannen hechten, in plaats van aan de Heere, dat we er door schade en schande achter moeten komen dat we “wolven in schaapskleren” zijn gevolgd. Laten we als de Bereeërs steeds aan het Woord van God toetsen wat tot ons komt (Handelingen 17:10-12).

Vraag 6:

In Mattheüs 24:24 noemt Hij een vierde gevaar. Welk?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vandaag de dag doen zogenaamde “genezers”, met name uit West-Afrika, opgang in Christelijk Nederland. Gods Woord leert ons echter dat God het toelaat dat valse profeten tekenen of wonderen uitvoeren. Wij mogen ons niet door wonderen laten misleiden, als wij een valse profeet aan zijn valse woorden kunnen herkennen! Een wonder is dan géén bewijsvoering! (Lees Deuteronomium 13:1-4 en Deuteronomium 18:20-22!)

De Heere Jezus wijst in vers 32 op de vijgeboom.

Vraag 7:

Waarvan is de vijgeboom een beeld? (Als u het niet meer precies weet, kijkt u het dan na in de vorige les)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

De toestand van Israël nu is hun “onbekeerde” staat. Wel is er van alles gebeurd, maar het ware leven, het geloof in de van God gegeven Messias, onze Heere Jezus, ontbreekt nog. Wij leren echter dat Gods voorbereidingen zéér ver gevorderd zijn. Wij leven in de eindtijd! De Heere Jezus komt zeer spoedig op de wolken. Lees 1 Thessalonika 4:15-18. Ziet u dat ook dit gedeelte eindigt met een woord van troost! Nu gaan we verder met Mattheüs 24.

Opnieuw een woord van bemoediging in vers 35. Al Gods plannen en beloften zullen tot uitvoer worden gebracht. Niets loopt Hem uit de hand. Satan, wereld, dood en zonde kunnen Hem niet weerhouden. Hij is de Rots der eeuwen.
Na deze bemoediging roept de Heere ons op verschillende wijzen op om waakzaam te zijn.

Vraag 8:

Welke reden wordt in vers 42 gegeven om waakzaam te zijn?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 9:

Welke reden wordt in vers 46 gegeven om waakzaam en trouw te zijn?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 10:

In Mattheüs 25 vers 1 geeft de Heere aan dat Hij over een bijzonder tijdperk gaat spreken Welk tijdperk?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In les 6 hebben we gezien wat deze uitdrukking betekent: God regeert nu niet in gerechtigheid, maar in genade. Toch is er niets wat buiten Zijn wil of toestemming geschiedt. Hij is te allen tijde bij machte de omstandigheden op aarde een wending ten goede te geven. Welnu, deze tijd, waarin Hij nog niet openlijk regeert, heet in de Heilige Schrift de tijd van het koninkrijk der hemelen. Wij leven in deze tijd. Ook in deze tijd roept de Heere op tot waakzaamheid (vers 13).

Vraag 11:

Waaruit blijkt of wij wel of niet waakzaam zijn (in deze gelijkenis)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Olie is de Bijbel een beeld van de Heilige Geest (2 Korinthe 1:21-22; 1 Johannes 2:20; let op het woordje zalving)

De gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25:14-30) gaat over trouw, trouwe dienst. leder krijgt naar zijn bekwaamheid talenten. De één meer, de ander minder. Hoewel de één misschien meer begaafd is dan de ander, kan ieder even trouw zijn. Trouw wordt beloond, niet begaafdheid.

Vraag 12:

Wat valt op aan de beloning die de goede en trouwe knechten ontvangen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Met een hartelijke groet en zo de Heere wil tot de volgende les.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW