14 jaar geleden

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (6)

Les 6

“Die het goede zaad zaait, is de Zoon des Mensen” (Mattheüs 13:37)

 

Beste cursist,

In hoofdstuk 13 van het evangelie naar Mattheüs gaat de Heere Jezus ons vertellen over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is een bijzondere naam voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God, dat is tijd die komen zal, waarin God regeren zal over de aarde. Regeert God nu, dan niet? Jawel, er gebeurt geen ding of God heeft het gewild of toegelaten.

Lees: Mattheüs 13.

Vraag 1:

God oordeelt nu nog niet direct. Wat lees je daarover in 1 Timotheüs 2:3-4 en in 2 Petrus 3:9?

……………………………………………………………………………………………………………………….

God regeert nu nog in genade. God regeert nog niet in gerechtigheid, dat wil zeggen dat Hij onrecht direct bestraft en dat Hij ware vroomheid met aardse zegeningen beloont. Die tijd gaat nog wel komen! Leest u maar in Psalm 101:8 en Openbaring 20:4-6.

Vraag 2:

In Psalm 2, Efeze 2:20-22 en Hebreeën 2:5-8 leest u over heerlijkheden die de Heere Jezus ontvangt als beloning op Zijn werk aan het kruis. Welke?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Eén van de beloningen die de Heere Jezus ontvangt voor Zijn werk aan het kruis, is het recht om te regeren in het koninkrijk van God. Dit staat in Psalm 2, Efeze 2:20-22 en Hebreeën 2:5-8. Maar de Heere Jezus is nu nog verworpen op aarde. Deze wereld buigt nog niet voor Hem. Hij is nu nog teruggetrokken in de hemel (je zou misschien kunnen zeggen: Koning in ballingschap), en wacht daar tot Zijn God en Vader het teken geeft dat Zijn regering zal beginnen. Hierover leest u in Mattheüs 24:36 en Handelingen 1:6-7 en Handelingen 3:19-21.

Vraag 3a:

Regeert God nu ook in deze tijd? Ja, zeker! En wel op drie manieren:
De 1e wijze: God regeert de boze wereld. Hoe? (denkt u terug aan vraag 1)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit is heel belangrijk! Als wij Zijn wegen soms niet begrijpen kunnen, wegen die Hij niet ons of met de onzen gaat, laten we dan bedenken , dat het wellicht wegen zijn die tot ons of hun heil dienen.

Vraag 3b:

De 2e wijze: Hij regeert het leven van de Zijnen. Hoe? (lees bijvoorbeeld Romeinen 8:28)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

“Ten goede” in deze tekst betekent: God laat ons wegen gaan, en Hij laat ons lessen leren, waardoor wij een beetje op de Heere Jezus gaan lijken. Wij herinneren onze God dan, op bescheiden wijze, aan het leven dat Hij leefde op aarde. Dat is voor Hem “het goede”. En wij mogen er van verzekerd zijn dat dit ook voor ons het grootste geluk betekent.

Vraag 3c:

De 3e wijze: Hij regeert de aarde. Niet direct, maar wel indirect. Hoe?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat leest u hierover in Deuteronomium 32:8-9?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat leest u hierover in Spreuken 21:1?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat leest u hierover in Mattheüs 28:19?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat leest u hierover in 2 Thessalonika 2:7?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(deze tekst spreekt over de aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde)

Uit de teksten die we bij vraag 3c overdenken ontvangen we ook een grote troost: Ook al regeert God nu niet in gerechtigheid, maar in genade, toch is er niets wat buiten Zijn wil of toestemming geschiedt. Hij is te allen tijde bij machte de omstandigheden op aarde een wending ten goede te geven.

Welnu, deze tijd, waarin Hij wel het recht heeft, maar nog niet openlijk regeert, heet in de Bijbel (ofwel de Heilige Schrift) de tijd van het koninkrijk der hemelen.

Vraag 4:

Waarom sprak de Heere Jezus in gelijkenissen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: laten we niet denken: “Ja, ja …” of: “Later, later …”. Nú wil de Heere onze onverdeelde aandacht.

 

Lees nu Mattheüs 13:31-35.

Vraag 5:

Wanneer had God al een voornemen over het koninkrijk der hemelen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: God wist dat er in het koninkrijk der hemelen (de tijd van het Christendom) niet alleen goede dingen, maar ook kwade dingen zouden zijn (zuurdeeg). Toch zou Hij Zijn plannen ten uitvoer brengen.

 

Vraag 6:

Wie is de zaaier? Wat lezen we van Hem in Psalm 126:6?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Willen wij de Heere Jezus volgen, ook door net als Hij “het goede zaad” (dit is de blijde boodschap) te zaaien?

 

Denk nu bij de beantwoording van de vragen 7 en 9 niet te snel, dat u (jij) deze vraag uit het hoofd kunt beantwoorden. De letterlijke antwoorden zijn ergens in Mattheüs 13 te vinden.

Vraag 7:

De zaaier zaaide natuurlijk om vrucht te onvangen. Daar was goed zaad voor nodig. Dat was rijkelijk voorhanden. Wat is het goede zaad? (Kijk uit: een ander antwoord dan in vraag 12!)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Lees nu nog eens Mattheüs 13:1-8.

Vraag 8:

Afgezien van het goede zaad, waaraan ligt het dan uiteindelijk of er vrucht wordt gevonden?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u dat de gelijkenis van de zaaier dus spreekt van genade, maar ook van onze verantwoordelijkheid. Zoekt Hij tevergeefs naar vrucht bij ons? Of dragen wij misschien zelfs rijke vrucht?

Hoofdzaak: Na onze bekering is het een heilige plicht – maar ook een blijdschap – om vrucht voor de Heere Jezus voort te brengen. Dat komt niet vanzelf en ook niet uit onszelf. Vanzelf en uit onszelf zal het zeker misgaan. Maar … met Hem zal het wél gelukken.

Vraag 9:

Waar is de akker (zie Matth 13:44) een beeld van (opnieuw: het antwoord is in Mattheüs te vinden)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Op alle vragen geeft ons Gods Woord, en Gods Woord alleen, antwoord.

 

Lees: Mattheüs 13:44-46.

Vraag 10:

“Hij verkocht alles wat Hij had”. Waar zullen dan de schat in de akker en de parel een beeld van zijn? (u vindt het antwoord in Efeze 5)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 11:

Een ander mogelijk antwoord vinden we als we de woorden: “Hij verkocht alles wat Hij had” vergelijken met Galaten 2:20. Wie is dan “de schat” of “de parel”?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Het antwoord op 10a is “beter” (“leerstelliger”). De Heere Jezus betaalde aan het kruis de prijs voor Zijn bruid, maar Hij dacht ook aan mij persoonlijk; in liefde kocht (en betaalde) Hij mij met Zijn eigen kostbaar bloed vrij.

Lees: Mattheüs 13:24-30 en 36-43.

Vraag 12:

Wat is de oogst? Wie zijn de maaiers? Wie is de vijand? Wie zijn hier het goede zaad (anders dan in vraag 7)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Nu oordeelt God nog niet. Nog is het de genadetijd. “Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet” (Psalm 95:7; Hebreeën 4:7).

 

Lees nu rustig Mattheüs 13:47-50; Psalm 73 (vooral vers 17).

Vraag 13:

Je leest niet hoe het met de “goede vissen” afloopt, wel hoe het met de “bozen” afloopt. Waar gaat deze gelijkenis dus vooral om?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Niet het tijdelijk voordeel telt, maar het eeuwig oordeel of de eeuwige behoudenis.

 

Lees: Mattheüs 13:51-52; Psalm 119:97-104 en 139:17-18.

Vraag 14a:

Wie is in Psalm 119:97 aan het woord?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 14b:

Wie is in Psalm 139 aan het woord?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 14c:

Over wie gaat het in Mattheüs 13:51-52?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 14d:

Wie zou zulke woorden in Psalm 139:17 ook moeten kunnen zeggen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak:

“Heer’, het Woord door U gegeven,
vol van schatten nieuwe en oud,
spreekt van eeuwig zalig leven,
is meer waard dan ‘t fijnste goud”

Lees: Mattheüs 4:12-17; 13:53-58 en Lukas 4:16-30.

Vraag 15:

Waar moesten de mensen niets van de Heere Jezus hebben, omdat ze Hem niet anders dan als stadsgenoot wilden zien?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Hij is onze Heiland, Hij is de Goede Herder. Laten we echter nooit vergeten om ook met eerbied te spreken over onze Heere (dat is: Hij die alle rechten over ons heeft).

 

Een hele klus hè, deze cursus? Ik wil u/jou er nog eens op wijzen dat u het beste resultaat behaalt, als u rustig en gedoceerd de cursus maakt. Niet teveel ineens. Lees (en overdenk!) vooral de genoemde bijbelgedeelten. Per dag één vraag is een goed ritme. Soms bestaat één vraag uit meerdere vragen, dan hoort dit vaak bij elkaar en is het uiteraard goed om ze tegelijk te maken. Het is ook de bedoeling dat we de dingen die we “overdenken” kunnen laten “bezinken”. Het brengt ons hopelijk ook tot een meer toegewijd leven aan de Heere Jezus.

De zegen van Hem toegewenst met een hartelijke groet, en zo de Heere wil tot de volgende les.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW