18 jaar geleden

De Bijbel kan ook jou veranderen!

Bestaat er een God? Ja, er bestaat een God, zoals wij die Hem kennen, getuigen kunnen. Vraag dat maar eens aan iemand waarvan je weet dat hij of zij een kind van God is en in Jezus Christus gelooft. Het is zelfs zo, dat je een dwaas bent als je niet in God gelooft. Dat is wat de Bijbel zegt (Psalm 14:1).

Nog steeds kan door het lezen van de Bijbel de meest ongelovige mens overtuigd worden van het bestaan van God. Maar als je de Heer Jezus nog niet kent, zeg ik: wees wel gewaarschuwd, de Bijbel kan ook jou veranderen! Als je dat ook wilt en daar niet bang voor bent, wat ik van ganser harte hoop, laat dan dit stukje voor dit moment maar zitten en pak direct je Bijbel. Mocht je nog geen Bijbel bezitten, kun je deze ook via mij verkrijgen (frissewateren@ctmax.nl).

De Bijbel is ongetwijfeld de boodschap van God aan deze wereld. De Bijbel zegt ons, hoe God, neer ziende op de mensenkinderen in hun zondige wegen, het verlangen had om hen te redden van de gevolgen van hun zonden. Maar Zijn oog was “te rein om het kwade te dulden”, en de mensen waren niet bij machte, ook zelfs de geringste van hun zonden te verzoenen; daarom moesten zij door het bloed van een plaatsvervanger gereinigd worden. Als er geen Plaatsvervanger was gekomen, zouden allen om hun zonden hebben moeten sterven.

Eén, slechts Eén, was in staat Zich vrijwillig onder het oordeel van God te stellen. Deze Ene was Gods eigen, veelgeliefde Zoon: Christus, de Koning van de heerlijkheid. Hij kwam op deze arme aarde en werd waarachtig mens, maar zonder zonde. Hij was een Man van smarten, veracht en verworpen door de mensen. Hij kwam om te zegenen, doch vond haat en afkeer, werd bespot en gekruisigd. En aan dat kruis riep Hij uit: “Het is volbracht!”

Wat was volbracht? Het grote verlossingswerk, dat voor jou en mij moest worden verricht. Was het voldoende? Ja, want het heeft volkomen aan de gerechtigheid van God voldaan, zodat God rechtvaardig kan zijn, en hem rechtvaardigt die in Christus Jezus gelooft (Romeinen 3:26).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW