13 jaar geleden

Bijlage bij cursus “De toekomst”, les 1

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? – Vragen en antwoorden

De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen over het hiernamaals geeft. Om menselijke meningen uit te schakelen, willen wij ons bij de beantwoording van deze vragen uitsluitend en alleen aan de verklaringen van de Bijbel houden.

Moge het woord van God ook u tonen, hoe en welke beslissingen u voor het hiernamaals moet nemen!

1. Zullen de doden opstaan? Ja!

Jesus sprak: “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan” (Johannes 5:28).

“En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:40).

“Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthe 15:21, 22).

2. Wie is al opgestaan?

“U hoeft niet bevreesd te zijn, * want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij * gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft” (Mattheüs 28:5-6).

“… dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij * opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15:3-4).

“Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn” (1 Korinthe 15:20).

3. Wanneer zullen de doden opstaan?

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan” (1 Thessalonika 4:16).

“… en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis” (Johannes 5:29).

4. Hoe zal het opstandingslichaam gevormd worden?

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Filippi 3:20-21).

“Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam” (1 Korinthe 15:42-44).

“Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2b).

5. Is er een oordeel? Ja!

“En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27)

“… op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie” (Romeinen 2:16).

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man * Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Handelingen 17:30-31).

“En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken” (Openbaring 20:12b).

6. Wat weet men over de hel?

“En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen” (Daniël 12:2).

“… het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt” (Markus 9:43b-44).

“en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars” (Mattheüs 13:42).

7. Wordt het bestaan van de ongelovigen opgeheven? Neen!

“En dezen zullen gaan in de eeuwige straf” (Mattheüs 25:46a).

“En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust …” (Openbaring 14:11a)

8. Wie zal in de hel komen?

“… bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn sterkte” (2 Thessalonika 1:7-9 – Telos-vertaling).

“En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen” (Openbaring 20:15).

“En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10)

9. Kan men de doden helpen of van hun hulp gebruik maken? Neen!

“Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Romeinen 14:12).

“Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven” (Psalm 49:8).

“Onder u mag niemand gevonden worden … of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE (Deuteronomium 18:10-12).

10. Bestaat er een zogenaamd “vagevuur”? Neen!

“Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:14).

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn” (Romeinen 5:10).

“… en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7b).

11. De dood of het leven kiezen?

“Zie, Ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor” (Jeremia 21:8).

“Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade … Kies dan het leven, opdat u leeft … (Deuteronomium 30:15,19).

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6.23)

12. Wat moet men doen om eeuwig gelukkig te zijn?

“Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden …” (Handelingen 16:31 – Telos-vertaling).

“Jesus spreekt: “ Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden” (Johannes 10:9).

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16 – Telos-vertaling).

13. Waar komen de gelovigen na de dood?

“En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”. (Lukas 23:43)

“… ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste” (Filippi 1:23).

“Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen” (2. Korinthe 5:1).

14. Wat weet één over de hemel?

“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen … En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:2 en 3).

“En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden, want geen nacht zal daar zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. En geenszins zal in haar iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam” (Openbaring 21:23-27 – Telos-vertaling).

“… en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch geschrei, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:3b en 4 – Telos-vertaling).

15. Wie zal er in de hemel komen?

“… alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam” (Openbaring 21:27)

“Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” (Johannes 11:25, 26).

“Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld” (Johannes 17.24).

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling, tenzij anders vermeld is.

Wil je ook aan de cursus “De Toekomst” meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl
Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen (ook misschien die buiten de cursusonderwerpen gaan): Stel ze gerust. Ik wil graag al uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW