15 jaar geleden

Bijbel contrast-rijk (II)

Oordelen – niet oordelen

Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstellingen” tussen afzonderlijke bijbelverzen. Deze contrasten nodigen uit om over na te denken. Daarom … als u misschien ook zulke contrasten ontdekt hebt of zoekt naar verklaringen hieromtrent: mailt u dan gerust naar: frissewateren@ctmax.nl. We hopen dan hierop verder in te gaan. Dit keer gaat het over “niet oordelen” en “oordelen”. Hoe zit het daar mee bij ons?

Oordeel niet

De Heer Jezus roept Zijn discipelen in de bergrede op: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld” (Mattheüs 7:1). Hoe snel zien wij de splinter, de kleine fouten, in de ogen van onze broeder en vergeten onze eigen balken (vers 3-5)! En hoe nauwkeurig zijn ons de achtergronden van onze medebroeder bekend? Kennen wij zijn misschien goede motieven, kunnen en mogen wij eigenlijk de beweeggronden van anderen beoordelen (vergelijk 1 Korinthe 4:4-5)? De brusters in Rome liepen gevaar hun “vrijere” mede-brusters te oordelen (Romeinen 14:4,10). De Heer zal ons voor ongerechtvaardigd, voorbarig of aanmatigend oordelen rekenschap vragen. Dat moet voor ons ter waarschuwing genoeg zijn!

Oordeel

Onmiddellijk na de waarschuwing voor een geest van oordelen in Mattheüs 7 geeft de Heer onderwijzingen, die een beoordeling vereisen om bijvoorbeeld “honden” en “varkens” te herkennen (vers 6). Dat toont direct, dat het oordelen, het be- en veroordelen van bepaalde personen en/of verhoudingen zeker nodig en bijbels is. Daarbij behoort zeker in het bijzonder het zelfoordeel (1 Korinthe 11:29,31). Dan moeten we ook de geesten beproeven, of zij uit God zijn (1 Johannes 4:1). En wanneer het om personen in de vergadering (gemeente, kerk) van God gaat, die in zonde leven, zo wordt concreet gezegd: “Oordeelt u niet hen die binnen zijn?” (1 Korinthe 5:11). Zo’n persoon kan niet eenvoudig ongehinderd in de gemeenschap van de Christenen blijven, maar moet ook uit deze gemeenschap uitgesloten worden.

Terwijl dus de tekst in Mattheüs 7 voor een ongefundeerd en trots oordelen waarschuwt, onderwijzen ons andere bijbelverzen over de noodzakelijkheid zich een oordeel te vormen en dit oordeel ook laten volgen door daarbij passende consequenties. Daartoe moeten wij steeds naar een geest van zachtmoedigheid (Galaten 6:1) streven en ons voor te snel oordelen (1 Korinthe 4:5) bewaren laten!

Wordt D.V. vervolgd.

Martin Schäfer, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW