18 jaar geleden

Bij het eerste nummer

De naam herinnert aan Psalm 42 waar het verlangen van een hert naar waterstromen wordt beschreven. Dit verlangen was aanwezig bij de dichter van deze Psalm. Hij zegt zelfs: “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God” (Ps. 42:2,3).

Het hoofddoel van dit magazine is dat dit verlangen naar omgang met God, de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus versterkt en gevoed mag worden. In het geval dat dit verlangen er nog niet is, is het gebed dat men dan op “dit spoor” mag komen door het lezen van dit magazine. Door het lezen van de Bijbel kun je de “levende God” leren kennen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Christus heeft Zelf gezegd: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

De bedoeling is om met deze naam dan ook aan te geven, waar je deze schat kunt vinden, namelijk in de Bijbel. Hier vinden we onder ander ook dat Paulus zegt: “Met Christus te zijn is verreweg het beste” (Filippi 1:23). Daar gaat het om in dit magazine, namelijk om Jezus Christus. Om niemand anders. Bij Hem is het altijd het beste. Niet alleen straks in de hemel “dat de vaste en zekere hoop is van de christen” maar evengoed nu, in de tijd dat wij nog hier zijn. Er is geen betere plaats dan bij Hem. Dat willen wij ook graag in dit magazine doorgeven met betrekking tot alle aspecten van ons leven op aarde. Daarmee kunnen wij elkaar als Christenen ook bemoedigen, aansporen en zo nodig corrigeren of vermanen. Of wij nu jong zijn of oud: zonder Hem is het “dor en mat, kortom: worry”. Met Hem wordt “alles fris, anders en heerlijk”. Over deze Persoon willen wij het graag hebben.

Daarin willen wij dan ook de apostel Paulus volgen die ook eens een besluit nam, namelijk: “Want ik had mij voorgenomen, niets onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (2 Korinthe 2:2). Evenals hij willen wij niet met “uitnemendheid van woorden of wijsheid” (2 Korinthe 2:1) dit magazine vullen. Ook niet met “overredende woorden van wijsheid” (2 Korinthe 2:4a) maar onze wens en ons gebed is om dat te doen “in betoon van Geest en kracht” (2 Korinthe 2:4b).

Bij Paulus was het ook eens anders. Hij was dé “extremist” en “fundamentalist” onder de Joden. Hij heette toen Saulus en was nog erg jong. Zijn verdienste was (tenminste dat dacht hij dat het zo was): het vervolgen van die gehate Christenen en deze doden of in de gevangenis werpen. Hij was daar zeer succesvol in maar God nam hem “gevangen” en hij kwam tot bekering. Ook nu worden er Christenen vervolgd en gevangen genomen; wij hopen daarover ook te schrijven. Maar deze jongeman heeft toch Jezus Christus leren kennen als “de Zoon van God die mij heeft lief gehad en Die Zichzelf voor mij heeft over gegeven” (Galaten 2:20). Lees zijn levensverhaal maar eens in het Boek Handelingen te beginnen in hoofdstuk 7:57.

Wilt u, wil jij nog meer weten over het “waarom” van dit magazine dan vindt u dit onder de titel: “Waarom dit magazine?”.

Voor de jongeren wil ik alvast een schot voor de boeg geven: er komt “zo de Heer wil” (dit zeggen we er wel bewust bij, je weet wel: D.V.) een artikelenserie over “Jonge mensen in de Bijbel”. Verder worden jullie uitgedaagd om met jullie vragen, opmerkingen en kritiek te komen. Graag doen we een poging om jullie vanuit de Bijbel antwoorden aan te reiken waar je wat mee kunt. Dus: doe ook mee!

Als u/jij geen christen bent en toch iets meer wilt weten over God, over Christus, over de Bijbel: stelt gerust uw/jouw vragen. Wij willen deze graag discreet aan de hand van de Bijbel beantwoorden. In een speciale vragenrubriek wordt aandacht besteed aan allerlei vragen.

Don’t worry, be a Christian!!!

Dit is de ondertitel van dit magazine. Deze ondertitel zal misschien wel eens wijzigen. Het betekent zoiets van: Heb geen zorgen, wees of wordt Christen. Waarom?
Wel, dat willen wij u/jouw graag d.m.v. dit magazine vertellen.

Misschien doet deze ondertitel denken aan een lied met de tekst: “Don’t worry, be happy”. Maar onze ondertitel gaat veel verder, dat zult u/zul jij hopen wij ook ontdekken.

De zegen van God en veel leesplezier toegewenst!

Frisse Wateren

de uitgever

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW