2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (92)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door1 de Geest geleid in2 de woestijn, veertig dagen …” (Luk.4:1).

Gehoorzaamheid en leiding van de Geest

Geestelijke leiding is nauw verbonden met gehoorzaamheid. Maar wat betekent gehoorzaamheid eigenlijk? Gehoorzaamheid betekent de wil van een ander doen. Juist daarom is Gods Zoon naar deze wereld gekomen en heeft gezegd: “Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden” (Joh. 6:38).

Nadat de Heer Jezus Zijn gehoorzaamheid had getoond bij Zijn doop in de Jordaan, leidde de Geest Hem onmiddellijk daarna verder de woestijn in. Onder de verleidingen van Satan toonde Hij een gehoorzaamheid die in 4000 jaar menselijke geschiedenis nog nooit was vertoond. 40 dagen lang gehoorzaamde Hij onder de moeilijkste omstandigheden, terwijl de Geest Hem “rondleidde”!

Enkele jaren later zendt Hij twee van Zijn discipelen uit om de plaats te vinden, waar Hij met hen het Pascha wilde eten. Hij vraagt hen de man met de waterkruik te volgen – een beeld van de Heilige Geest Die ons de weg wijst door het Woord van God. Hij zegt, dat ze op deze man moeten vertrouwen en zijn leiding moeten aanvaarden. Alleen omdat zij “loslaten” en gehoorzaam zijn aan het Woord van de Heer, ervaren zij dat Hij hen leidt naar de plaats, waar zij gemeenschap kunnen hebben met hun Meester (Mark. 14:10-12).

In het Oude Testament duurde het meer dan 400 jaar voordat de man naar Gods hart – door een diepe geestelijke oefening – de plaats vond waar God wilde wonen en aanbeden wilde worden (verg. 1 Kron. 21). God heeft ons ook geen adres gegeven van een gebouw waar wij met andere christenen moeten samenkomen om Hem te aanbidden. Maar wij kunnen deze geestelijke plaats vandaag vinden onder de leiding van de Geest, als wij onze eigen voorstellingen opzij zetten en bereid zijn het Woord van God onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

God geeft de Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzamen (verg. Hand. 5:32). De Geest leidt van Zijn kant hen die gehoorzaam zijn, wanneer de Heer hun een opdracht geeft. Dit ondervond ook Filippus, die gehoorzaamde aan de stem van de engel, hoewel zijn opdracht meer dan ongewoon was. Nadat de vroegere diaken het net van het evangelie in Samaria had uitgeworpen en een grote vangst had gedaan, moest hij nu onder leiding van de Geest naar een verlaten plaats gaan om een enkele vis aan de haak te slaan. Hij had geen idee wat een zegen zijn gehoorzaamheid voor Afrika betekende!

Bent u bereid om een zegen voor Afrika te zijn, als God u roept? Heb u ooit uw persoonlijke voorkeuren opzij gezet en de Heer oprecht gevraagd: “Waar wilt U dat wij samenkomen?” (verg. Matth. 26:17). Voor ieder van ons wordt vandaag opnieuw de vraag gesteld die reeds aan Rebekka werd gesteld met betrekking tot Abrahams knecht: “Wil je met deze man meegaan?” (Gen. 24:58). Dat betekent dat u de leiding van uw leven bewust toevertrouwt aan de Geest – ook al leidt Hij u dan misschien op wegen, die u nooit voor mogelijk had gehouden. Bent u hier klaar voor?

 

NOTEN:
1. Letterlijk ‘in’, dit is in de kracht van.
2. Dit is (rond)geleid binnenin, dus niet heengeleid naar, zoals in Matth. 4:1 en Mark. 1:12.

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 09.05.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW