3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (82)

De Geest van raad en sterkte

 

“En op Hem zal de Geest van de HEERE rusten … de Geest van raad en sterkte”

(Jes. 11:2).

De Geest van raad stelde de Heer Jezus in staat de juiste beslissingen te nemen en anderen daarin te onderrichten, terwijl de Geest van sterkte Hem hielp ze uit te voeren (verg. Jes. 9:5). Ook in Zijn leven zijn daar vele voorbeelden van:

Na 40 dagen in de woestijn besloot Hij onder leiding van de Geest terug te keren naar Galiléa, om daar Zijn openbare dienst te beginnen. De Geest gaf Hem de kracht om deze weg te gaan – hoewel Hij lichamelijk zeer zwak was (Luk. 4:14).

Het was geen gemakkelijke beslissing voor Hem om Zijn twaalf discipelen uit te kiezen. Zij zouden Hem drie jaar lang dagelijks vergezellen, en elf van hen zouden op een dag de stammen van Israël oordelen (Matth. 19:28). Hij brengt een hele nacht in gebed door, voordat Hij dit ingrijpende besluit neemt (Luk.6:12,13). Later zegt Hij op een gegeven moment: “Heb Ik niet u, de twaalf, uitverkoren? En één van u is een duivel” (Joh. 6:70). Ook al wist Hij dit vanaf het begin (Joh. 6:64), toch gaf de Geest Hem de kracht om dit besluit te nemen – en om het de hele weg te dragen.

De Geest van raad werd ook geopenbaard in de vele leringen die Hij aan Zijn discipelen doorgaf (Matth. 5-7). Hij onderwees hen zoals het passend was naar hun inzicht (Mark. 4:33), waarbij Zijn onderricht geschiedde met gezag en in de kracht van de Geest, in tegenstelling tot de schriftgeleerden.

Telkens weer probeerde de vijand Hem af te brengen van de weg van gehoorzaamheid die Hem naar Golgotha leidde. Maar Hij zette Zijn gezicht vastbesloten in de kracht van de Geest, om te doen wat Hem bevolen was (verg. Luk 9:51). Het besluit om de lijdensbeker uit de hand van Zijn Vader aan te nemen, vereiste ook kracht, die Hem zowel door de door God gezonden engel (uiteraard alleen op zuiver lichamelijk niveau) als door de Geest werd gegeven.

Hij leefde elke dag in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dit onderscheidde Hem als een volmaakt Mens.

Staat u op dit moment voor een belangrijke beslissing? Dezelfde Geest, die de Heer Jezus leidde, wil ook u helpen de juiste beslissing te nemen. Dit is wat de eerste christenen ervoeren (verg. Hand. 15:28; 16:7). Wanneer was de laatste keer dat u een beslissing nam in de overtuiging, dat de Heilige Geest u daartoe leidde? Vertrouwt u erop, dat de Geest van God u de kracht zal geven om door te gaan met beslissingen, die u in afhankelijkheid van Hem neemt?

 

Jan Philip  Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW