9 jaar geleden

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden?

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. “De Bijbel”, zeggen ze, “is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en meer jaren achter ons ligt. Wij, in het Westen en in onze tijd, kunnen dat boek niet zo eenvoudig begrijpen, en een aantal bepalingen uit de de bijbel kan men niet zo maar op ons toepassen”. Deze mening wijzen wij nadrukkelijk af. We beweren echter niet, dat de Bijbel geen tijd-gevoelige elementen bevat. Hoe we dat bedoelen zal deze les duidelijk maken.

1. Volgens Matthäus 10 vers 5-16 mochten de discipelen geen geld enzovoort meenemen “in hun ………………………… . Wij zouden vandaag zeggen: ‘Neem geen geld mee in uw (jouw) …………………………..’.

2. De arme Lazarus werd na zijn dood (Luk. 16) door de engelen in

……… ……………… ………… ………………………. gedragen.

Wir denken misschien dat Lazarus bij Abraham op de schoot gezeten heeft. Maar zo moet men dat niet verstaan. De “schoot van Abraham” is waarschijnlijk een beeld van de volkomen rust en veiligheid, die na de dood het deel van elke verlost is.

3. In het Oosten zat men in Jezus’ tijd niet zoals bij ons op stoelen aan een hoge tafel, maar men ………………………. de tafel (Markus 14:18) op lage rustbanken. Wie “in de schoot” van een ander aanlag, nam een ereplaats aan zijn zijde in, wat hem gelijktijdig rust en veiligheid bood. We vinden een soortgelijke uitdrukking in Johannes 1 vers 18. Wie had deze plaats bij het avondmaal ingenomen? (Joh. 13:23):

…………………………………

4. De beschrijvingen in de Bijbel met betrekking tot levensstijl, kleding, apparatuur, enzovoorts, zijn meestal tijdgebonden. De voorschriften echter die in de Bijbel staan, kunnen deze dat ook zijn? Daartoe vergelijken we Lukas 10 vers 4 met Lukas 22 vers 35-37. In de beide eerste voorbeelden mochten ze geen …………………

meenemen, maar in het laatste voorbeeld, de Heer zei: “Maar nu, wie een beurs heeft, die ……………………”.

Het eerste voorschrift had betrekking op het uitzenden vóór het kruis en de tweede heeft betrekking op de periode daarna. Het eerste voorschrift is dan ook “tijdgebonden” in de zin, dat het alleen voor een bepaalde tijd geldig was.

5. Een ander voorbeeld: Toen koning Ahazia de profeet Elia door een overste met vijftig soldaten bij zich wilde laten brengen laat Elia (2 Koningen 1:…) ……………………… van de hemel dalen, dat de soldaten verteerde.

Toen de Samaritanen weigerden de Heer Jezus te ontvangen, willen Jakobus en Johannes hetzelfde doen (Luk. 9:52-55). Maar de Heer draait zich om, “en ………………………” het handelen van Elia was dus ook terecht in een bepaalde tijd of onder bepaalde omstandigheden. Maar toen God in Jezus Christus Zijn volk opzocht om het genade te tonen, moesten de discipelen daarmee in overeenstemming handelen.

6. Ook de wijze waarop God de relatie tussen de mens en Zichzelf “regelt”, is niet voor alle tijden hetzelfde. Van Mozes tot Christus was Israël onder de …………………… In Galaten 3 vers 19 wordt gezegd, dat de wet aan de belofte van Abraham toegevoegd werd “tot op ………………………………”. Galaten 3 vers 24 zegt de wet diende als opvoeder (tuchtmeester), maar dan zegt vers 25:

“…………………………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………….”.

Dat leert ons ook Romeinen 6 vers 14: “… want u bent niet ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………”.

Zo gezien is de wet tijdgebonden. Hoe wij de wet ook in onze tijd moeten toepassen, zegt ons 1 Timotheüs 1 vers ……. tot ……..!

7. Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk, dat ook voorschriften tijdgebonden kunnen zijn; maar dat bepalen wij niet, maar de Schrift zelf bepaalt dat. Als het nu om bepalingen in het Nieuwe Testament gaat, die aan gelovigen uit de volken (heidenen) gericht zijn, dan hebben we op geen enkele wijze het recht deze verordeningen als tijdgebonden te verklaren en te zeggen: “Dit geldt niet meer voor ons en voor onze tijd”. Het gaat niet over de vraag of wij een voorschrift belangrijk vinden, of wij de betekenis ervan begrijpen, of wij het houden daarvan voor mogelijk houden, enzovoorts. God geloven betekent: God onvoorwaardelijk met toegewijd hart gehoorzamen. Een voorbeeld in dit verband: Van welke vier dingen moesten de gelovigen uit de volken zich onthouden volgens Handelingen 15 vers 20?

• ……………………………………………………………………………………………………….…………….

• ……………………………………………………………………………………………………….…………….

• ……………………………………………………………………………………………………….…………….

• ……………………………………………………………………………………………………….…………….

Dat lezen we ook in vers 29 en in Handelingen 21 vers ……

8. Dat we ons van hoererij moeten onthouden, begrijpen we allemaal. Niemand zal dat betwisten. Maar het verbod om bloed te eten? Begrijpt u de betekenis van dit verbod? ………………

Laten we aannemen dat u “nee” ingevuld hebt. Geeft u dat het recht om dit verbod alleen voor die tijd geldig te verklaren?

9. Een kleine verklarende aanvulling op het voorgaande. Wat mocht de mens in de hof van Eden eten? (Gen. 1:29)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Na de zondvloed krijgt de mens de toestemming, ook ..…………………..

…….……………………………………………………………. te eten (Gen. 9:3).

Wat werd Noach en zijn nakomelingen echter toen uitdrukkelijk verboden? (Gen. 9:4)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De reden hiervoor is dat de mens erkennen moet, dat God de Schepper van al het leven is! Het bloed is namelijk de drager van het leven of de ziel. De mens heeft zich weinig aan dit gebod gehouden, en God moet het voor Israël nog eens extra herhalen (zie Lev. 17:11,12). Daar geeft de Heer ook de verklaring: “… want het

is het bloed ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….………”.

Elk bloedvergieten wijst heen naar Golgotha, waar de Zoon van God Zijn leven laten moest. Het bloed als drager van het leven en als verzoeningsmiddel behoort alleen God toe. Dit is zo of ik nu de verbinding van deze symboliek erken of niet; ik heb niet het recht om iets voor tijdgebonden te verklaren, wat God als algemeen voorschrift in Zijn Woord geeft.

Ook verwijzen we naar de bijlage over dit thema (is nog niet gepubliceerd, echter komt spoedig D.V.).

© Bibelkurs.com

Zie ook de bijlage over dit thema (titel: Eten van bloed)

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW