13 jaar geleden

2 Koningen 5:13

De Syrische legeroverste Naäman was zich terdege van zijn waardigheid en positie in de wereld bewust. Zo verwachtte hij dat de profeet hem de passende eer zou bewijzen en tot hem naar buiten zou komen. Maar Elisa zond hem ‘slechts’ een boodschap. De wijze waarop hij van zijn melaatsheid zou genezen, was echter door eenvoud nauwelijks te overtreffen. En dat kwetste de trots van deze hooggeplaatste man ten diepste.

Met het evangelie dat God ook vandaag nog laat verkondigen, is het niet anders. Deze boodschap is zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Maar voor de mensen, in het bijzonder voor hen die een zekere eigendunk hebben, is het te eenvoudig. Het is voor hen “een dwaasheid”. Zij gaan ervan uit zelf iets groots te moeten doen, een denkwijze die de knechten van Naäman ook bij hun heer konden opmerken. Als hij zich niet had laten ompraten, zou hij net zo melaats weer naar Syrië zijn teruggekeerd als hij gekomen was. Maar God wilde hem helpen. Zo gebruikte hij de knechten van Naäman om hem te overreden. Wanneer hij bereid was geweest het grote te doen, waarom dan niet het eenvoudige?

Zo waste hij zich heel eenvoudig in de Jordaan zoals de profeet had gezegd. Of hij echt in de uitwerking heeft geloofd, valt te betwijfelen. Maar zijn gehoorzaamheid werd beloond. Hij kwam als “een nieuwe schepping” weer te voorschijn uit de Jordaan die een beeld van de dood is. “Zijn vlees kwam weer, gelijk het vlees van een kleine jongen; en hij werd rein” (vers 14). Het oude was voorbij, alles was nieuw geworden. Zo doet het kruis van Christus ook vandaag nog zijn werk aan een ieder die het evangelie gehoorzaamt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW