5 jaar geleden

12. Uit het leven van Abraham

Een vrouw voor Izak

Genesis 24

Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen vreemd. We willen uit deze verzen enkele goddelijke principes in herinnering brengen, die voor alle tijden geldig zijn. Het zijn:

  • Vragen naar Gods wil;
  • in gebed om duidelijkheid vragen;
  • afwachten om zeker te zijn.

Deze principes zijn vooral van toepassing op de belangrijke vraag van het huwelijk. Een jong persoon wordt geconfronteerd met belangrijke beslissingen, die op zijn hele verdere leven invloed hebben. Denk aan de opleiding, de beroepskeuze, de woonplaats en ook de vraag van de partnerkeuze. Moet hij alles zelf beslissen? Gods Woord zegt: “Eer uw vader en uw moeder … ‘opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde” (Ef. 6:2,3). Dit eren omvat ook het luisteren naar het advies van godvruchtige ouders. Abraham, die terugkijkt op een leven vol ervaringen met God, is zo’n vader. Izak doet er goed aan hem te vertrouwen en naar hem te luisteren.

Maar waar moet hij zoeken naar de juiste vrouw voor Izak? Het is voor Abraham duidelijk, dat er onder de afgodische vrouwen van de Kanaänieten geen te vinden is. Hij laat zijn knecht zweren, dat hij naar zijn familie moet gaan; en in geen geval mag hij Izak terugbrengen naar het land, dat Abraham verliet.

De dienaar kan deze moeilijke taak niet uitvoeren zonder Gods hulp. Daarom vraagt hij Hem om een teken om Zijn wil te kennen. Laten we niet vergeten dat de gelovigen in die tijd niet de Heilige Geest hadden, die leiden kan zonder zichtbare tekenen.

Hij kan ervaren hoe God zijn gebed onmiddellijk op zo’n wonderbare wijze verhoort, dat hij zich alleen maar verwonderen kan. Niettemin wacht hij af en kijkt in stilte naar Rebekka, om zeker te zijn van zijn zaak.

Hij vraagt Rebekka naar haar familie en leert dat God hem naar de familie van Abraham heeft geleid! Overweldigd werpt hij zich voor de Heer en dankt Hem met heel zijn hart. – Een belangrijke les voor ons, het danken nooit te vergeten!

Rebekka loopt naar huis en vertelt wat ze heeft meegemaakt. Laban, de broer Rebekka, gaat naar de bron, nodigt de dienaar en zijn metgezellen uit en verwelkomt hen gastvrij in zijn huis.

Omdat de dienaar van Abraham zo duidelijk door God geleid werd, zullen allen die zijn verhaal horen ervan overtuigd worden, dat de zaak van de Heer kwam. – Hij die in werkelijke godsvrucht voor God leeft, oefent ook een gezegende invloed uit op anderen!

Rebekka is bereid om haar familie te verlaten en met de knecht van Abraham naar Izak te gaan. Ze zegt resoluut: “Ik zal meegaan” (vs. 58).

Na een lange reis komt Rebekka in het land Kanaän bij Izak. Ze wordt zijn vrouw en Izak heeft haar lief.

* * *

1. De vraag om tot een huwelijk te komen is een van de belangrijkste beslissingen in het leven van een jongere. Het gaat niet alleen om de vraag: Met wie zou ik moeten trouwen? De eerste vraag is: Moet ik trouwen? Wat zegt Paulus daarover in 1 Korinthe 7 vers 32-33?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Paulus zelf is een goed voorbeeld van hoe een ongehuwde man de Heer met alle kracht zou kunnen dienen!

2. De tweede vraag luidt: wanneer moet ik trouwen? Het antwoord is te vinden in Spreuken 24 vers 27:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Pas op de derde plaats komt de vraag: met wie zou ik moeten trouwen? We kennen de toekomst niet en mensen ontwikkelen zich. Hoe kan een jongere onder deze omstandigheden weten, welke partner voor hem over 20 of 30 jaar de juiste persoon is? Het is duidelijk: alleen God kan daarin helpen! Waarom? (Jes. 46:10)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Wat doet de dienaar van Abraham om de juiste vrouw voor Izak te vinden? (Gen. 24:12-14)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. De dienaar van Abraham bidt om een zichtbaar, duidelijk teken. Wij Christenen hebben vandaag twee belangrijke hulpmiddelen om Gods wil te kennen. Welke zijn dat? Zie ook les 1 om deze vraag te beantwoorden.

a. ……………………………………………………………………………………………………….……………

b. ……………………………………………………………………………………………………….…………

6. Ook David kende het voorrecht God te vragen om leiding op de levensweg. Hij zegt in Psalm 27 vers 11:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Degenen die de wil van God willen kennen, moeten niet overhaasten. Wat deed de dienaar van Abraham nadat zijn verzoek was vervuld? (Gen. 24:21)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8. God zal ons nooit door de Heilige Geest leiden naar een weg die het geschreven Woord tegenspreekt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Nehemia 6 vers 10-13. Een valse profeet, Semaja, de zoon van Delaja, stelde aan Nehemia een ontmoeting in de tempel voor, omdat men hem wilde vermoorden. Wat lezen we in vers 12?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Het was namelijk alleen de priesters geoorloofd, de tempel binnen te gaan (Ex. 28:1; Num. 3:10; Num. 18:7). Omdat Nehemia deze regels uit de Mozaïsche wet kende, doorzag hij de leugen van de valse profeet.

© Bibelkurs.com

 

PS: Er volgt D.V. nog 1 les en daarna tot slot nog een aanhangsel. De 12 lessen van deze cursus zijn op woensdag 2 januari 2017 gepubliceerd maar gerangschikt in augustus 2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW