7 jaar geleden

11. Uit het leven van Abraham

11. Sara’s dood

Genesis 23

Weer gaan er verscheidene jaren voorbij, waarvan Gods Woord ons niets over Abraham vertelt. Sara is nu 127 jaar oud. Meer dan 60 jaar geleden begon zij de weg van het geloof met Abraham, dat haar van Ur van de Chaldeeën naar het land Kanaän leidde. Op hoeveel gedeelde ervaringen van trouw en goedheid van God kunnen deze twee terugkijken! Hun geloof in de onzichtbare God had zichtbaar vruchten voortgebracht. Er waren veel ups en downs in die lange tijd. In dit alles werd het woord van de prediker bewaarheid: “Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind” (Pred. 4:9-10).

En nu sterft Sara. De dood verbreekt de band die God tot zegen voor de mens heeft gemaakt; de relaties tussen de echtgenoten zijn volledig verbroken. Voor Abraham rest alleen de herinnering, hij moet alleen verder gaan.

“Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen” (vs. 2). Hoe groot is de smart van Abraham! Hij moet de mens loslaten, die een deel van hem was, met wie hij vele decennialang leefde in een vertrouwde levens- en geloofsgemeenschap. We weten dat de Heer met de rouwende volkomen kan meeleven. Jezus vergoot tranen bij het graf van Lazarus (Joh. 11:35). Maar Hij kan niet alleen Zich inleven, maar óók troosten, doordat Hij feiten voor onze harten plaatst, die verder gaan dan de dood.

“Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode …” (vs. 3). Wat geeft hem de kracht om dat te doen? Hij richt zijn geloof op de opstanding. Net als bij het offer van Izak vertrouwt hij er ook nu op, dat God uit de dood kan opwekken (Hebr. 11:18-19). In geloof ziet hij Sara herrezen in het beloofde land, zich verheugend dat hij de dag van Christus zou zien (Joh. 8:56). Dan zou het land Kanaän het permanente bezit van zijn nageslacht zijn.

Waar moet Abraham Sara begraven? In het leven had Abraham zijn geloof getoond door in het beloofde land te verblijven als een vreemdeling. Hoe kan hij nu zijn geloof betuigen? Moet hij Sara begraven in een van de graven van de Hethieten? Alsof hij tot hen behoorde? Zei God hem niet dat ze verdoemd waren vanwege hun ongerechtigheid? (Gen. 15:16-21).

Abraham koopt voor zich een erfbegrafenis en getuigt zo, dat hij niet twijfelt aan de vervulling van de Goddelijke belofte. Voor het eerst lezen we in de Bijbel hoe we een zaak moeten afronden en dat er met geld betaald wordt. We kunnen veel leren van het gedrag van Abraham! Hij stapt waardig naar de Hethieten en stelt hun zijn verzoek voor. Hij streeft ernaar om de aankoop in alle delen correct af te handelen. Het aanbod van Efron om hem het veld met de grot te schenken, weigert hij echter beleefd. En als Efron hem een prijs noemt, betaalt hij hem contant, zonder af te dingen. Niemand zou later bezwaar kunnen maken tegen de aankoop!

Daarna begraaft Abraham Sara, zijn vrouw. Wanneer hij sterft, begraven Izak en Ismaël hem in deze grot (Gen. 25:9-10). Izak en Rebekka werden daar begraven, net als Leah, de vrouw van Jakob. Ook Jakob wenste daar begraven te worden (Gen. 49:29-31), net als Jozef (Gen. 50:24,25; Ex. 13:19). Voor de aartsvaders was het belangrijk om begraven te worden in het beloofde land. Voor ons Christenen is het niet belangrijk waar we begraven worden, want onze hoop is hemels: het huis van de Vader (Joh. 14:2-3).

* * *

1. Het huwelijk werd door God vóór de zondenval ingesteld. Ze is naar Zijn gedachten een levenslange verbintenis van een man en een vrouw. Met welke woorden grondt God de instelling van het huwelijk? (Gen. 2:18)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Door de dood is de band van het huwelijk ontbonden. Hoe wordt dit feit bevestigd in Romeinen 7 vers 2?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. We begrijpen dat Abraham treurt en weent. Hoe noemt Bildad de dood in Job 18 vers 14?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Het verdriet van Abraham is niet bodemloos. Hij heeft een hoop. Schrijf op wat je in Hebreeën 11 vers 19 daarover leest:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. De profeet Jeremia verheugde zich op de toekomstige tijd, waarin God het verdriet in vreugde veranderen zal. Hij schreef in Jeremia 31 vers 13b:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Degene die de Verlosser Jezus Christus niet kent, kent niet de troost die God de treurende kan geven. Wat zegt de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 van deze mensen?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. De aartsvaders hechtten veel waarde aan begraven worden in het beloofde Land. Wie werden in de grot van Machpela begraven?

a. ………………………………………………………………………………………………….……………….

b. ………………………………………………………………………………………………….……………….

c. ………………………………………………………………………………………………….……………….

d. ………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Het begraven in de aarde is de gebruikelijke vorm van begraven in de Bijbel. Welke terugkerende zin in 1 Korinthe 15 vers 42-44 laat zien, dat Paulus de begrafenis vergelijkt met het zaaien?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. Wat deed God met Mozes nadat Zijn dienaar stierf? (Deut. 34:6)

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Laat niemand denken, dat hij door crematie aan de opstanding zou kunnen ontkomen!

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW