10 jaar geleden

1 Thessalonika 4:17,18

Wat een kostbare gedachte dat de Heere Jezus al de zijnen die ons in de dood zijn voorgegaan, zal opwekken! Hij zal hen allen een lichaam der heerlijkheid geven en hen met Zich verenigen. De hoogste positie die wij ons kunnen indenken, bezit onze Heere als de Zoon des mensen in de heerlijkheid bij de Vader. Spoedig zal Hij van daar neerkomen en de “doden in Christus” opwekken, lichaam, ziel en geest weer met elkaar verenigen tot een verheerlijkt mens, tot gelijkvormigheid aan Zijn lichaam der heerlijkheid. Elk van de opgewekten zal er een getuigenis van zijn, dat Hij de Opstanding en het Leven is. Niemand van de ontslapenen zal in het graf achterblijven, allen zullen het bevelend roepen opvolgen en uit de graven te voorschijn komen.

Daarna zullen wij, de levenden, veranderd worden en tegelijkertijd met hen worden opgenomen. Wat een gelukzalige gedachte, dat wij de Heere zullen zien en altijd bij Hem zullen zijn! Dezelfde Heere Die mij vanaf mijn bekering met groot geduld en liefde heeft gedragen en mij geleid heeft, zal terugkomen en mij tot Zich nemen in de heerlijkheid. Mijn ogen zullen Hem zien, mijn oren zullen Hem horen, Hem, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat wist de moordenaar aan het kruis van het paradijs? Niets, maar de Heere beloofde hem, dat hij bij Hem, aan Wie hij zijn ziel had toevertrouwd, zou zijn. Wat de tussentoestand betreft van onze geliefden die zijn heengegaan, weten wij dat zij bij de Heere zijn, Die de bron van hun vreugde in hun leven was, en zij wachten met ons op het ogenblik, dat Hij de belofte van Zijn komst vervult.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW