5 jaar geleden

1 Samuël 15 vers 22

“Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, …”.

Vaak hebben wij de gedachte dat het dienen en offers heel belangrijk zijn in ons christelijk leven. Zo beoordelen we trouw en volwassenheid in onszelf en anderen, maar we zien uit de Schrift dat dit bij God zo niet is. Er zijn vier eigenschappen (op z’n minst) die de Heer meer verlangt dan een offer, en die dus heel belangrijk voor ons zijn om in ons leven in praktijk te brengen.

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is iets dat wij verlangen in onze kinderen. Zo ook onze hemelse Vader. Het toont afhankelijkheid, nederigheid en liefde. De Heer zei dat als wij Hem liefhebben, wij Zijn geboden willen bewaren. Zo begrijpen we hieruit dat gehoorzaamheid beter is dan offerande. Wat voor blijdschap is er voor het hart van God als we Hem een offergave aanbieden, terwijl we in ongehoorzaamheid wandelen?

Verzoening

Verzoening is ook erg belangrijk voor God, zozeer dat Hij Zijn enige Zoon gaf, zodat we met Hem zouden kunnen worden verzoend. De Heer gaf Zijn leven op het kruis om deze verzoening te verkrijgen. In Mattheüs 5 vers 23-24 vinden we de opdracht die we krijgen door het onderwijs van de Heer: “Wanneer u dan uw gave offert op het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave vóór het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom dan en offer uw gave”. We beschouwen vaak het offeren en de offerande als zeer belangrijk, maar hier zien we dat de Heer wenst, dat we met elkaar verzoend worden.

Genade

Het derde ding dat God meer verlangt dan offers is genade. “Als u echter had geweten wat het is: ‘Barmhartigheid wil ik en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet hebben veroordeeld” (Matth. 12:7). We zijn zeker erg dankbaar dat God een God is van genade – en ons niet geeft wat wij verdienden.

Liefde

Deze drie kunnen worden samengevat in de vierde: “En Hem [God, de Heer} lief te hebben met heel het hart en met heel het inzicht en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers” (Mark. 12:33).

Albert Blok, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW