5 jaar geleden

1 Petrus 5 vers 5-6

“En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God …”.

Weest bekleed met nederigheid

Ons vers benadrukt de gedachte aan nederigheid – “omgord te zijn met nederigheid”. Deze woorden vormen een grote uitdaging in onze relatie met geloofsgenoten. Zich omgorden met het onderscheidingsteken van nederigheid is een blijk van ware onderwerping, zorg en respect voor elkaar. Het volmaakte voorbeeld wordt, zoals altijd, gezien in onze dierbare Heer, die hier diende in de volmaaktheid van onveranderlijke liefde. Het prachtige verslag in Johannes 13 maakt diepe indruk. Daar zien we de invloed van de heerlijkheid van die Ene, die Zichzelf met heilige menselijkheid omgordde, om zo wonderbaarlijk in liefde te dienen.

De praktische uitvoering van Filippenzen 2 vers 3 zou het fundament leggen voor eenheid onder het volk van God. Dit is wat er staat: “[Doet] niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf”. Een hoge standaard inderdaad.

De apostel Petrus gaat verder met te zeggen: God weerstaat de hoogmoedigen. De liefde van God voor de Zijnen verandert nooit, maar als we ernaar verlangen echt te genieten van de nabijheid en gelukzaligheid van Zijn tedere zorg, moet dit kenmerk van nederigheid de trots van ons natuurlijke hart verdringen. “Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre” (Ps. 138:6).

De apostel spoort ons verder aan om onszelf te vernederen “onder de krachtige hand van God”. Er zijn veel verwijzingen in de Schrift naar de macht van Zijn hand, en deze prachtige woorden van Jesaja 40 vers 12 laten ons iets zien van Zijn majesteit en kracht: “Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat …”. Maar Zijn hand van kracht is ook de hand van liefde die ons dicht bij Zijn hart houdt en zachtjes Zijn kinderen veilig naar huis leidt.

F.A. Hughes, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW