19 jaar geleden

Zonder Mij kunt u helemaal niets doen

Johannes 15:5

Gaat het jouw ook zo, dat je soms door niet-Christenen met beweringen en vragen wordt aangevallen, die je aanvankelijk “monddood” maken? Onze verlegenheid is echter vaak ook Gods gelegenheid! Daarom willen wij enerzijds op zulke momenten allereerst beslist de Heer om wijsheid vragen en daarna zo antwoorden, dat het evangelie dan ook doorgegeven wordt wanneer wij de vraag zelf niet of slechts gedeeltelijk kunnen beantwoorden.

Maar aan de andere kant is het goed, wanneer wij ook de visies en denkwijze van onze omgeving een beetje kennen. Dan kunnen wij ons ook vooraf met de Bijbelse visie over sommige standpunten bezighouden.“Het paard (onze “evangelische strijdvaardigheid”) wordt bereid tegen de dag van de strijd; maar de overwinning is des HEEREN” (Spreuken 21:31).

De volgende uitspraken en ook de antwoorden moeten daarvoor slechts als voorbeelden dienen. De antwoorden zijn bewust kort gehouden, om meer ruimte voor eigen overleggingen te geven. Natuurlijk komt het in een gesprek vaak op de beknoptheid aan. Men heeft – bijvoorbeeld bij een boekentafel of op straat – vaak maar weinige seconden tijd, iemand nog snel iets te antwoorden!

Paulus roept ons op, tegenover hen die buiten zijn, in wijsheid te wandelen (Kolosse 4:5). Er is daar meer van een algemeen gedrag (wandel) en niet speciaal van gesprekken sprake. Wij moeten bedenken dat ons gehele optreden een getuigenis voor de Heer is. Maar wanneer zich dan toch de gelegenheid voordoet, en er een provocerende vraag is, dan mogen wij dit in de kracht van de Heer benutten!

Nog een kleine aanwijzing vooraf: Het is vaak een grote hulp om met de omstandigheden rekening te houden, waaronder die vragen of beweringen geuit worden. Is iemand bijvoorbeeld door de dood van een nabestaande in beroering gebracht? Of heeft hij moeilijke ervaringen in “zijn/haar” kerk of met Christenen achter zich? Daarmee moeten wij rekening houden in de manier waarop wij reageren.

“God? Die bestaat toch helemaal niet!”

Hoe weet u/jij1 dat zo precies? Laten we eens naar die geweldige schepping kijken! Dat is het werk van God. En jijzelf bent een wonderwerk van God. Bovendien: God is op deze aarde gekomen en heeft”voetsporen” achtergelaten: Jezus Christus, de Zoon van God, is voor ons gestorven. Nu is Hij opgestaan en leeft! De opstanding is namelijk beter gedocumenteerd dan vele gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, die wij zondermeer geloven. (Juist over de opstanding van de Heer wordt bij de verkondiging in Handelingen vaak getuigd). Lees maar eens de Bijbel. Dan zult je ontdekken, hoe de levende God tot jouw spreekt.

“De Bijbel is alleen maar één van de vele religieboeken met veel tegenstrijdigheden”

Welke tegenstrijdigheid staat er dan in de Bijbel? (hier wordt het meestal al zeer rustig). De Bijbel overtuigt door historische nauwkeurigheid. Zij bevat honderden profetieën die tot in details vervuld zijn. Ook voor alledaagse vragen is zij absoluut betrouwbaar, maar bovenal kunnen wij van haar in geestelijke dingen autoriteit en waarheid verwachten. En dat is ook haar eigen getuigenis: “Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). En Hij zegt van Zichzelf: “Ik ben … de waarheid” (Johannes 14:6). De Bijbel onderscheid zich daarom van de vele “religie-boeken”niet alleen door haar historische en profetische nauwkeurigheid, maar ook door de openbaring van God in de Heer Jezus Christus.

“Er zijn vele wegen (religies), om tot God te komen”

De Bijbel toont, in tegenstelling tot de religies, de weg tot God op unieke wijze: De religies wijzen op een weg tot God door eigen inspanningen. De Bijbel daarentegen openbaart, dat God tot ons in Christus afgedaald is. Hij heeft ons zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie Johannes 3:16). Dat is eenmalig: niet de eigen vergeefse inspanningen tellen, maar het aanbod van God om door erkenning van schuld vergeving te ontvangen!

“Jezus? Ik redt het wel alleen!”

Wat bedoelt jij met “alleen redden”? Wie zijn vertrouwen op de uitspraken van Christus stelt (dat betekent namelijk “in Hem geloven”), die ervaart de oplossing van het probleem “schuld” in zijn leven. Dat redt niemand alleen. En bovendien: Wil jij werkelijk met deze uitspraak eens voor God verschijnen?

“Moet dat een God van liefde zijn? Waarom laat Hij dan al die ellende toe (honger, marteling, ongerechtigheid)?”

Wie heeft dan al die oorlogen op touw gezet en die gruwelijkheden verzonnen (Jakobus 14:1)?! Voor dat, wat de mens zonder God aanricht, zou God plotseling verantwoordelijk zijn? God zal een antwoord op die ongerechtigheid geven en eens alle mensen oordelen, en wel door Christus Zelf (Handelingen 17:31). Maar tot dan toe wil Hij dat allen zich bekeren. Zo lankmoedig is Hij (2 Petrus 3:9)! Hij wacht op jou. (Overigens kan men over dit thema, wanneer er ernstig over gesproken wordt, ook goede evangelische boeken doorgeven. Men loopt anders snel in een val, in het bijzonder bij “knappe” mensen).

“Ik denk positief en werk aan mijzelf”

Beslissend is: Wanneer Gods Woord waar is, dan moeten wij de diagnose van de Bijbel over ons mensen onvoorwaardelijk accepteren. En die luidt: “Er is geen rechtvaardige, ook niet één” (Romeinen 3:10). Als wij dat aannemen, beginnen wij “positief” (in de juiste richting) te denken, wij keren innerlijk om. En dan kunnen wij de “therapie” van God beleven: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Ik ben ook Christelijk actief en geëngageerd2

Wat verstaan zij onder “Christelijk actief”? Hoe wordt men volgens hen dan Christen? (Belangrijk: de gesprekspartner moeten wij serieus nemen en ook aan het woord laten. Wanneer wij hen met onze woorden overladen, weet hij achteraf nauwelijks meer dan daarvoor. Tenslotte hebben ook wij het evangelie niet binnen vijf minuten aangenomen). Weet jij dat je zonden vergeven zijn? Wat is de grondslag van jouw overtuiging? Wij verheugen ons over allen die uit de vergeving leven en zich voor de Heer Jezus engageren? (de groep van “half-Christenen” zijn erg moeilijk. Hier is wel bijzondere wijsheid nodig om de innerlijke houding van de gesprekspartner gewaar te worden en eventueel er op in te gaan).

“Hemel en hel bestaan toch helemaal niet!”

De Heer Jezus spreekt Zelf van de hel (bijvoorbeeld in de bergprediking, Mattheüs 5:29-30) en van de hemel (Mattheüs 5:34). Gods Woord is waar (zie boven), en wij zouden Christus tot leugenaar maken, wanneer hemel en hel niet zouden bestaan. Er zijn slechts twee”eindstations” voor de mensen: Of de eeuwige heerlijkheid bij Christus of het eeuwig van God verwijderd (gescheiden) zijn (2 Thessalonika 1:9).

“Bent u van de Jehovah-getuigen?”

De Bijbel maakt duidelijk dat er alleen door geloof en zonder eigen “prestatie” een weg tot verlossing is. Dat wordt door de Jehovah-getuigen helaas anders geleerd. Bovendien stelt de Bijbel de Heer Jezus Christus als eeuwige Zoon van God en enige Verlosser in het middelpunt van alle gedachten. Ook in dit opzicht worden door Jehovah-getuigen helaas valse leringen verbreid. [Het antwoord op de vraag is dus: Neen! – vertaler]

“Hoe heet uw groep?”

De Bijbel benadrukt in de eerste plaats de persoonlijke verhouding van de individu tot God. Dat is ook het principe van onze activiteit hier (bijvoorbeeld bij de boekentafel, bij evangelisatie enzovoorts): Christus is voor u persoonlijk gestorven en wil u redden! Kent u Hem al als uw Redder? En daarna geeft God ook aanwijzingen voor ons gemeenschappelijk leven als Christenen. De Bijbel geeft ons Christenen geen extra naam, en daarom nemen ook wij afstand van een naamgeving. Wij proberen, met de hulp van de Heer de gedachten van de Bijbel over het”gezamenlijke” van Christenen te verwerkelijken. Wij komen bijeen: tot eredienst, rondom het Woord en tot gebed3 (of is de vraag naar de naam een afleidingsmanoeuvre, waardoor men zich niet van het eigenlijke doel moest laten afleiden. Maar men kan algemene “informatie” geven, misschien ook een brochure of een voorbereidend tractaat doorgeven; in het bijzonder natuurlijk wanneer het duidelijk is dat het gaat om een echt wedergeboren Christen).

En wij?

Voor velen van ons is soms het grotere probleem om ook maar met mensen in gesprek over eeuwige dingen te komen. Het vraagt ook veel kracht om in een vriendelijke openhartigheid plotseling iets wezenlijks aan te snijden. Maar een korte opmerking kan soms ook verder helpen. Men moet ook niet altijd proberen de hele boodschap van het evangelie in het kort weer te geven. Een appèl op het geweten voert niet zelden tot latere vragen om inlichtingen, die dan tot evangelieverkondiging gebruikt kunnen worden.

In het bijzonder in een persoonlijk gesprek kan men dan weer de draad opnemen. Altijd echter geldt het woord van onze Heer en Meester: “Zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Johannes 15:5)!

Misschien hebt jij ook interessante vragen en beweringen gehoord en naar een goed antwoord gezocht. Mail dan naar: frissewateren@ctmax.nl, dan zal D.V. dit thema verder besproken worden, hetzij via de website hetzij met jouw persoonlijk.

Martin Schäfer, © Folge mir nach

NOTEN FRISSE WATEREN
1. Het is goed om rekening te houden met wie we voor ons hebben en deze met passend respect aanspreken. Soms is dat met “u”, soms is het beter om “jou” te zeggen. Daar is geen patentrecept voor [Frisse Wateren richt zich veelal tot jonge gelovigen, vandaar dat veelal “je en jou” wordt gebruikt – vertaler].
2. Geëngageerd = het in zijn werk er blijk van geven bij de tijdsproblemen betrokken te zijn, het daarop reageren.
3. Hierbij verwijs ik naar Handelingen 4:42, waar we in dit verband een belangrijke aanwijzing vinden.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW