6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (9)

“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jes. 53:6).

Zie, Mijn Knecht

Dit ontroerende vers begint met “Wij … allen”, en bijna aan het einde staat “ons allen”. In de Hebreeuwse bijbel is de eerste uitdrukking van dit vers exact hetzelfde als het laatste. Deze bekentenis impliceert de verantwoordelijkheid van de schapen, ook al kunnen dieren niet aansprakelijk worden gesteld. Maar deze schapen symboliseren verantwoordelijke mensen die behoren tot Gods volk Israël (Joh. 10:14-15).

Toen de Messias bij Zijn volk op aarde was, waren heel weinigen werkelijk Zijn schapen. De meerderheid van het volk verwierp Hem en beschuldigde Jezus valselijk van allerlei verkeerde dingen. Jesaja 53 vers 5 zegt dat de Messias leed voor “onze overtredingen” en “onze ongerechtigheden”, terwijl vers 6 spreekt van “ongerechtigheid van ons allen” hetgeen waarschijnlijk parallel loopt met “de overtredingen” van vers 8. God handelt met verkeerd gedrag, maar ook met de oorzaak ervan. De apostel Paulus gaat hier uitgebreid op in. Het onderscheid tussen zonden in het meervoud of zondige daden, en zonde in het enkelvoud, de zondige natuur, is belangrijk (Rom. 5-7).

De overtreding van de Joden was, dat zij de Messias ervan beschuldigden dat Hij door de demonen bezeten was en Zijn wonderen deed door de kracht van de duivel. Dit was lastering van de Heilige Geest die niet vergeven kon worden (Matth. 12:22-45). De leiders verwierpen hun eigen Messias en wisten heel goed wat ze aan het doen waren. Hun ongerechtigheid leidde tot de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem.

De belijdenis van Jesaja 53 vers 6 impliceert dat elk van hen faalt, terwijl aan het einde van het vers het collectieve falen van Israël wordt behandeld. Het offer van de Messias was voor beiden voldoende. Maar het is ook voldoende voor elke ware gelovige uit Joden of heidenen, nu of na de opname van de gemeente, en voor Jood en heiden gedurende de komende wereld.

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW