6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (6)

“ … en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht” (Jes. 53:3b).

Zie, Mijn Knecht (6)

Jesaja beschrijft hoe slecht de Man van Smarten werd behandeld door Zijn eigen volk. De profeet gebruikte het woord veracht twee keer in vers 3 en noemde zeven punten van de ernstige afwijzing die Hij ervoer. Net zoals mensen elk contact met een melaatse zouden vermijden, zo verborgen ze hun gezichten voor Jezus de Messias. Dit komt overeen met het tweede Knecht-Lied van Jesaja (Jes. 49:1-7), “Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft”. Deze passage bevestigt duidelijk Gods toewijding aan Zijn Knecht – net als in Jesaja 52 vers 13-15 – terwijl daarentegen het eerste deel de slechte behandeling beschrijft, die Hij van de Joodse leiders ontving. Jesaja 53 vers 3 vormt de conclusie van de tweede strofe van deze grote profetie over de verwerping van de Messias. Hieronder volgen die zeven punten:

  • Verachte – Dit impliceert minachting en het afwijzen van Gods gedachten.
  • Verworpen – Alleen gelaten: mensen weigerden elk contact met Hem.
  • Man van Smarten – Zijn Naam van veel smart, lijden en angst!
  • Zoals een arts alles weet over bepaalde ziekten, was onze Heer Jezus bekend met ziekte, smart en verdriet.
  • Mensen verborgen hun gezichten en bleven bij Hem weg.
  • Veracht – Een woord dat voor de tweede keer in hetzelfde vers wordt genoemd; hun minachting is tastbaar, een minachting impliceert haat.
  • Wij hebben Hem niet geacht. Dit is de gevolgtrekking van de toekomstige belijdenis. Het vat samen hoe mensen de waarde van Hem bepalen, want zij hadden geen plaats voor Hem.
    Hoe ernstig en nauwkeurig is deze belijdenis! Laten we niet vergeten dat deze tekst ongeveer 800 jaar geleden geschreven is, voordat de Messias leed en stierf. Het zal opnieuw worden geuit, ongeveer tweeduizend jaar later!

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW