6 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (5)

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3a).

Zie, Mijn Knecht (5)

Het vers van vandaag maakt deel uit van de toekomstige belijdenis van Israël die begint met vers 2, en erkent het gebrek aan erkenning en waardering die de Messias ervoer toen Hij kwam. Israëls leiders beïnvloedden het volk, en daarom werd Hij veracht en verworpen, en naar het kruis geleid. Na Zijn opstanding en verhoging, werd Hij nog steeds afgewezen, en zo zal het in de nabije toekomst zijn wanneer velen van Zijn volk zullen toetreden tot een valse messias. Dit werd voorspeld door Jezus (Joh. 5:43) die Zijn allerlaatste afwijzing voorzag. Inderdaad, Hij was, is en zal veracht, verworpen, afgewezen en in de steek gelaten worden, “een Man van smarten, bekend met ziekte”.

Wie kan doorgronden wat het was voor onze Heer – rein, rechtvaardig en goed – om omringd te zijn door allerlei soorten zondaars, opstandelingen en lasteraars! Israël heeft verschrikkelijke smarten ervaren, maar niets is te vergelijken met het lijden dat de Man der Smarten heeft gekend. Hij werd verkeerd begrepen tijdens Zijn jeugd en verworpen tijdens Zijn aardse bediening. Uiteindelijk werd Hij tijdens oneerlijke processen mishandeld, maar vooral aan het kruis. Met vreselijk lijden ten behoeve van de mens leed Hij nog meer tijdens de drie uren van duisternis onder het oordeel van God met onuitsprekelijke zielenpijn vanwege de zonde.

Door de plaats van de mens onder Gods toorn in te nemen, leed Hij onpeilbare smarten, om nooit meer herhaald te worden! Tijdens Zijn leven was Hij bekend met lichamelijk, mentaal, emotioneel en ander lijden. Als de grote Geneesheer Die mensen genas, voelde Hij al die ellende, ziekte en smart in Zijn eigen ziel, de lasten die de zonde veroorzaakte bij Zijn medemensen. Aan het kruis vereenzelvigde Jezus Zich met deze zonden en beleed Hij onze zonden een voor een. Hij droeg ze in Zijn eigen lichaam verhoogd aan het hout. Als onze Plaatsvervanger – de Rechtvaardige die lijdt voor de onrechtvaardigen (1 Petr. 3:18). Hij loste het zondevraagstuk op tot volle tevredenheid van een heilig en rechtvaardig God.

Wordt DV vervolgd.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW