5 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (17)

“… omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft” (Jes. 53:12b).

Het vers van vandaag besluit het prachtige vers dat Jesaja schreef, geleid door Gods Geest. Het thema is het lijden dat zou komen over de Messias en de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). Op een verbluffende manier vatte de profeet samen wat de Heer Jezus had volbracht voor de heerlijkheid van God, met vele resultaten voor Zichzelf en de Zijnen. Verschillende begrippen zijn door deze profetie heen verweven, maar toch gescheiden gehouden. De verzen 10-12 van Jesaja 53 presenteren de resultaten van Christus grandioze werk en de redenen voor deze resultaten, allemaal gelinkt aan het lijden en handelen van de Messias.

Hij “heeft Zijn ziel uitgestort”. De wortel van dit werkwoord is ‘naakt’ of ‘leeg’, terwijl Hij Zichzelf ontledigde (Fil. 2:7). Niets voor Zichzelf houdend, was Zijn offer totaal en volledig, in leven en in de dood. De dood kwam in de wereld door de zonde (Romeinen 5: 12-21), maar de Zondeloze stortte Zijn ziel uit in de dood, wat leidde tot Zijn overwinning over zonde en dood! Hij ging het bolwerk van de vijand binnen en behaalde de uiteindelijke overwinning (Kol.2:15). Hoewel het leek alsof Christus een nederlaag leed, behaalde Hij een volledige overwinning aan het kruis, verder aangetoond in Zijn opstanding.

De Heer Jezus heeft nooit de wet van God overtreden, maar werd uiteindelijk gerekend met de overtreders. Toch was Jezus de Enige die deze overtreders kon helpen. In Zijn barmhartigheid, werd Hij één met hen. De stervende boosdoener die berouw toonde, toont aan hoe effectief Christus’ bediening was toen Hij onder hen werd gerekend (Luk. 23:39-43). Vanuit de heerlijkheid, door het evangelie, strekt Hij Zich uit naar overtreders, want “er is niemand die goed doet” (Rom. 3:12). Jezus deed voorbede voor de overtreders op aarde; nu in de hemel, pleit Hij voor ons. Wat een Redder!

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW