6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (13)

“Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben …” (Jes. 53:10).

Sommige vertalingen lezen dat het de wil van de Heer was om Hem te verbrijzelen, omdat het moeilijk is om te zien hoe een rechtvaardige God er welbehagen in kan hebben. Maar dat is een misverstand. Want het welbehagen van God en Gods wil zijn hetzelfde. Natuurlijk betekent dit niet dat Hij enige voldoening had in het verbrijzelen van Zijn Zoon, maar dat Gods wil en Zijn welbehagen hetzelfde zijn. Er was gewoon geen andere manier om Gods plannen te vervullen om veel zonen tot heerlijkheid te brengen. Het moest deze weg zijn en door dit moeilijke proces. God werd verheerlijkt in het offer van Zijn geliefde Zoon, onze Here Jezus.

De eeuwige Zoon was van dezelfde gedachte en daarom gaf Hij Zijn ziel tot een offer voor de zonde. Met andere woorden, Hij onderwierp Zich aan Gods plan om het allerhoogste offer te zijn waardoor God verheerlijkt zou worden. Dit was de enige manier om gered te worden en Gods gezin binnen te treden. Toen Petrus schreef over “het kostbare bloed van Christus”, beschreef hij Zijn unieke offer als een smetteloos en onbesmet Lam. Het geven van Hemzelf was voorgekend voor de grondlegging van de wereld (1 Petr. 1:19-20). Is dat niet geweldig? De Vader gaf de Zoon – die Zichzelf gaf – zodat dit plan op Zijn tijd zou kunnen worden vervuld. Het impliceerde “smart” – leed – en “zwakheid” voor Jezus werd gekruisigd in – of door – zwakheid (2 Kor. 13:4).

“Zijn ziel” komt drie keer in dit laatste verbazingwekkende deel voor:

  1. De HEERE zou Zijn ziel tot een offer voor zonde en schuld maken, als Messias gaf Hij zichzelf voor dat doel (vs. 10);
  2. “Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden” (vs 11);
  3. Hij stortte Zijn ziel uit in de dood (vs. 12), Hij, die de Vorst van het leven is: ondoorgrondelijke waarheid!

Door dit alles verheerlijkte Hij God en legde het fundament voor onze zegeningen.

Alfred E. Bouter, © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW